Avslutade projekt

Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" genomfördes i de fjorton tvåspråkiga kommunerna i Österbotten från april 2016 till april 2018.

”Medeltid i samtid” lyfte fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt, synliggjorde den och arbetade med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målet var att öka medvetenheten om den äldre historien och hur den kan användas som resurs i dag. Projektet beviljades stöd genom Aktion Österbotten och genomfördes med stöd från Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet och Otto A. Malms donationsfond.

Projektet har avslutats, men arbetet med medeltidshistorien fortsätter inom ramen för projektet "Vandring genom medeltidens Österbotten", som inleddes i maj 2018.

 

Konst- och kultursommar Österbotten

Konst- och kultursommar Österbotten var ett internationellt Leader-projekt, som pägick fram till slutet av 2014. Projektet hade två mål: dels att arbeta fram nytt presentationsmaterial för konst- och kulturlivet i Österbotten, dels att skapa nätverk för utövare både på regionalt och internationellt plan.

Inom projektet presenterades konst och kultur i Österbotten, framför allt sommartid, i text, ljud och bild. Fokus låg på sådana konst- och kulturutövare som på något sätt anknyter till historia och tradition. I första hand riktade sig projektet till aktiva medlemmar i regionens konst- och kulturföreningar. I förlängningen omfattade projektet även individuella konst- och kulturutövare. 

Konst- och kulturutövarna avgjorde själva i vilken utsträckning de deltog i projektet. Man kunde delta enbart genom att presentera sin verksamhet digitalt. Man kunde också nätverka aktivt, delta i planeringen av regionens presentationer och träffa andra konst- och kulturutövare i Österbotten. Projektet hade dessutom en internationell aspekt och samarbetade med parallella projekt i Sverige och Tyskland.

Bland deltagarna i Österbotten skapades en representantgrupp, som besökte Dalsland-Årjäng i Sverige och Ostprignitz-Ruppin i Tyskland och tog där ta del av presentationer av konst- och kultursommaren i dessa regioner. Under besöken dokumenterade representanterna sina intryck. Det material som skapades används på en Internet-portal som tar sikte på potentiella turister i samarbetesregionerna. På motsvarande sätt besökte representantgrupper från Sverige och Tyskland också Österbotten och tog del av den österbottniska presentationen. De bekantade sig med konst- och kulturlivet i Österbotten och arbetade fram material som beskrev deras intryck. Detta utgjorde sedan ett komplement till de österbottniska presentationerna på Internet-portalen. På så sätt skapades också kontakter och nätverk regionerna emellan.

Projektledare var FD Johanna Björkholm.

 

Kulturarvsresursen

Det Leader-finansierade projektet Kulturarvsresursen (1.3.2013–31.10.2014) tillhandahöll en resursperson som skulle bistå de lokala museerna i Svenska Österbotten med praktiska åtgärder för att förstärka museernas kulturella profil och utveckla museernas verksamhet med tillämpning av tidigare framtagna samarbetsformer.

Målet med projektet Kulturarvsresursen var att bistå de lokala museerna i Svenska Österbotten med att ta tillvara och utveckla sin egen specifika kulturprofil samt att förbättra sina verksamhetsförutsättningar. Projektet skulle hjälpa museerna att utveckla musei- och föreningsverksamheten, öka synligheten, lyfta fram specifik historia och lokala traditioner, erbjuda relevant fortbildning för upprätthållare av lokala museer samt koordinera samarbetet mellan museer och andra kulturinstanser.

Målgruppen för projektet var de hembygds- och museiföreningar som är aktiva i kommunerna i Svenska Österbotten. Hembygds- och museiföreningarnas samarbetsparter kan vara marthaföreningar, ungdomsföreningar, föräldraföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar och andra specialföreningar samt även skolor, kommunernas kultur- och fritidsväsende samt andra kommunala instanser, etc.

Som projektledare verkade FM Eva-Marie Backnäs.

 

Museer i samarbete

Projektet Museer i samarbete (2010−2012) hade som mål att finna nya former för samarbete mellan mindre och större museer i Österbotten, finna nya kreativa idéer vad gäller finansiering av mindre museers verksamhet, finna nya kreativa lösningar vad gäller digitalisering av mindre museers material, marknadsföring av mindre museers verksamhet och värvning av nya eldsjälar för museiverksamheten samt utveckla nya former av samarbete mellan museer, skolor och föreningar.

Projektet drevs i samarbete med Österbottens museum och lokalmuseerna i Österbotten, med finansiering från KulturÖsterbotten, Österbottens förbund (landskapsutvecklingspengar) och Svenska kulturfonden. Som projektledare verkade FM Eva-Marie Backnäs.

Projektet inleddes med en kartläggning av museerna i Österbotten och avslutades med en handbok för praktiskt samarbete lokalmuseerna emellan. I handboken presenteras tio samarbetsmodeller, alla resultatet av det arbete som gjorts inom projektet:

Museer på väg! Tio modeller för praktiskt samarbete mellan lokalmuseer (pdf-fil 8,5 MB)

 

Teatrarnas publikarbete

Teatrarnas publikarbete var ett allfinlandssvenskt projekt, som genomfördes år 2007–2010. Projektet syftade till att skapa nya sätt och metoder för teatrarna att möta sin publik. Målet för projektet var att ge publiken en djupare förståelse för teatern.

I projektet deltog som projektparter Wasa Teater, Svenska Teatern i Helsingfors, Åbo Svenska Teater samt Teaterhögskolan i Helsingfors och utbildningsprogrammet för scenkonst vid YH Novia i Vasa. Referenssamarbetspartner var Royal National Theatre i London. De teatrar som medverkade i projektet hade valt projektpjäs och målgrupp. För pjäserna utarbetades en metod för publikarbete. Publikarbetets art var helt beroende av projektpjäs och målgrupp.

De tre första skedena av projektet genomfördes år 2008–2009 på de tre stora institutionsteatrarna i Svenskfinland:

  • Åbo Svenska Teater (våren 2008): projektpjäs Fundamentalisten av Juha Jokela
  • Wasa Teater (hösten 2008): projektpjäs Onödiga människor av Reko Lundán
  • Svenska Teatern (våren 2009): projektpjäs Fröken Julie av August Strindberg

teaterboken parm 200

Under projektets fjärde skede hösten 2010 utformades manuskriptet till boken "Publiken i huvudrollen: En introduktion till publikarbete". Boken kom ut sommaren 2011 på Scriptum.

KulturÖsterbotten var huvudman för projektet, som finansierades av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Sparbanksstiftelsen, Stiftelsen Wasa Teater, Svensk-Österbottniska samfundet, Föreningen Konstsamfundet och KulturÖsterbotten. Projektledare för projektet Teatrarnas publikarbete var Nina Dahl-Tallgren, dramainstruktör (YH) och dramalärare (PeM). 

Som ett resultat av projektet har de tre finlandssvenska institutionsteatrarna med initialstöd från Svenska kulturfonden anställt egna publikarbetare.

 

Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten

Projektet Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten genomfördes år 2007–2009. Projektet hade som mål att öka förståelsen för företagsamheten som skapare och drivkraft i kulturarv och kulturmiljöer i Österbotten och för företagsamhetens kulturarv som resurs i den framtida utvecklingen.

Projektet var tvåspråkigt, och det genomfördes av KulturÖsterbotten i samarbete med Österbottens förbund. Projektfinansiering erhölls i form av landskapsutvecklingspengar via Österbottens förbund. Handlanden Gustav Swanljungs Minnesfond, Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Kommerserådet Otto A Malms fond gav ekonomiskt stöd till projektet. Projektledare var socionom YH Anna Buss (2007) och FM Johanna Enroth (2008–2009).

foretagsamhetens kulturhistoria parm

Projektet avslutades i augusti 2009. Som ett resultat av projektet utkom hösten 2009 två böcker, "Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten" och "Yrittäjyyden kulttuurihistoria Pohjanmaalla". Böckerna, som kom ut på förlaget Scriptum, distribuerades som klassuppsättningar till skolor i Österbotten.

Allt det material som producerades inom projektet lades ut på en särskild hemsida (http://fork.sofuk.fi). Sidan är för tillfället inte tillgänglig.

 

Framtidsminnen

Projektet Framtidsminnen, som genomfördes år 2003–2005, hade kulturmiljö som tema. Projektet inleddes med en insamling för att kartlägga landmärken och mötesplatser som är viktiga för människorna i Svenska Österbotten. Nästan 3.300 personer deltog och berättade om sina ”framtidsminnen”, platser som de på ett eller annat sätt vill bevara för framtiden. 

Ett urval av dessa framtidsminnen dokumenterades på foto och film. Dessutom gjordes en webbpresentation av mötesplatser som var populära för femtio år sedan. På sidan kunde man läsa mera om projektet (http://framtidsminnen.sofuk.fi). Sidan är för tillfället inte tillgänglig.

 

Förening 2006

Den andra allfinlandssvenska föreningsfestivalen, Förening 2006, ordnades i september 2006 i Vasa. Temat var Kunskap–Samverkan–Aktivitet. Festivalen arrangerades av KulturÖsterbotten och Svenska Studiecentralen i Vasa. Projektledare var Eva-Helén Ahlberg.

 

Österbottniskt 1900-tal

Under läsåret 2001–2002 pågick projektet Österbottniskt 1900-tal i sjutton skolor i Svenska Österbotten. Tolv lågstadier, fyra högstadier och ett gymnasium medverkade i satsningen, som koordinerades av KulturÖsterbotten. Österbottens museum, Österbottens Traditionsarkiv och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi var viktiga samarbetspartner. Österbottniskt 1900-tal utmynnade i en stor utställning, "Pampas på mammas och pappas tid", på Österbottens museum i maj 2002.

Projektledare var FM Heidi Hummelstedt.

Österbottens Traditionsarkiv höll hösten 2001 en kurs i traditionsinsamling och intervjuteknik för lärare som medverkar i Österbottniskt 1900-tal, och alla intervjuer och en stor del av elevarbetena i de 17 skolorna har samlats och arkiverats vid Traditionsarkivet.

Två inspirationshäften, ett för lågstadielärare och ett för högstadielärare, utkom vintern 2002/2003. Historien – närmare än du tror del 1 och 2 baserar sig på erfarenheterna från "Österbottniskt 1900-tal".