Kulturåret 2021

Verksamheten vid KulturÖsterbotten präglades år 2021 fortsättningsvis av Covid19-pandemin och av de restriktioner som myndigheterna införde.

I stället för fysiska möten, kurser och fortbildningar har digitala möten och evenemang ordnats. En stor mängd information har också lagts ut på KulturÖsterbottens hemsida och YouTube-kanal samt på de sociala medierna.

Kulturprogram Österbotten

Arbetet med att tillsammans med Österbottens förbund uppdatera det österbottniska kulturprogrammet slutfördes. Arbetet leddes av FM Riitta Heinämaa. Under våren kunde kommunerna ge utlåtande på programutkastet.

Det nya regionala kulturprogrammet Kulturprogram Österbotten 2021–2025 – godkändes under sommaren av landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund och samkommunstyrelsen vid SÖFUK. Programmet ligger nu till grund för bl.a. ansökan om projektbidrag från KulturÖsterbotten.

LÄS Kulturprogram Österbotten här!

Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars

Verksamheten vid gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars har löpt vidare trots pandemin. Residenset gästades under året av konstnärerna Anisia Affleck (Ukraina), Ursula Sepponen (Sverige) och Diana Baumbach (USA). Sepponen kom till residenset med kort varsel utanför det egentliga ansökningssystemet, eftersom det italienska konstnärspar som bjudits in nekades inresa i Finland.

Gästkonstnärerna har hållit s.k. Artist Talks samt utställningar i regionen. Open Call för residensvistelse år 2022, med ansökningsdeadline 31.5.2021, medförde drygt 40 ansökningar från världens alla hörn.

LÄS MERA om gästkonstnärsresidenset här!

Litteratursatsningar

Litteratursatsningen Brösttoner och litteraturfestivalen LitteraTur och Retur genomfördes som en del av programutbudet under Svenska veckan (Svenska veckan digitalt). En litterär afton till minnet av poeten Gösta Ågren hölls i början av november i Vasa.

LÄS MERA om våra litteratursatsningar här!

Projektverksamhet

Projektverksamheten har fortgått under året. Verksamheten finansierades främst genom externa bidrag. KulturÖsterbotten ansökte för verksamheten år 2021 om 32 olika bidrag. Av dessa beviljades 25. Den externa finansieringen från fonder och stiftelser uppgick år 2021 till ca 300.000 euro.

Ett Leader-projekt avslutades. De två internationella Leader-projekten fortsatte, bägge med samarbetsparter från Sverige. Projektet Medeltiden 3.0 – Augmented Reality genom historiesamarbete samarbetar med Medeltidsveckan i Visby. Projektet Kurant – kulturarv för (redskap för) nutid med tradition samarbetar med berättarnätverket Sagobygden i Kronoberg. Under året hölls digitala webinarier som s.k. joint actions.

Under året lade KulturÖsterbotten in en ansökan om ett nytt Leader-projekt, som har temat österbottnisk sjöfart. Ansökan förordades av Aktion Österbotten i december 2021.

Nordiska klinkbåtstraditioner upptogs i december på Unescos representativa lista för immateriellt kulturarv. Ansökan hade gjorts upp i samarbete mellan klinkbåtsentusiaster samt föreningar och organisationer i alla nordiska länder.

KulturÖsterbotten medverkar i Leader-projektet St Olav Österbotten, som ägs av samkommunen Kvarnen. KulturÖsterbotten står i projektet för sakkunnigtjänster om medeltiden.

Under året inleddes projektet Kulturresiliens i det nya normala, som ägs av yrkeshögskolan Novia med KulturÖsterbotten som samarbetspart. Projektet finansieras med anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), som beviljats av Österbottens förbund. Projektet utgår från kulturbranschens svårigheter under pandemin och erbjuder utbildning för att stärka branschens sakkunskap inom t.ex. digital produktion. Målet för projektet är att hjälpa kulturarbetare och föreningar att hitta verktyg för högkvalitativa digitala kulturupplevelser.

LÄS MERA om alla våra projekt här!

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten

Vid Luckan i Karleby förlöpte verksamheten någorlunda normalt, trots pandemin och de restriktioner den medförde. Bok- och biljettförsäljningen var livlig och barnevenemang kunde ordnas i rätt hög utsträckning. Luckan i Karleby arbetar tillsammans med Karleby stad och lokala föreningar och aktörer för att ge den finlandssvenska kulturen synlighet i regionen och erbjuda främst barn och ungdomar högklassiga kulturupplevelser på svenska.

Karleby stad stod i samarbete med Luckan i Karleby och Finlands svenska folkting värdar för den regionala Svenska dagen-festen 6 november. Festen kunde hållas med publik på plats. Luckan i Karleby skulle år 2021 ha firat 20-årsjubileum. Festligheterna sköts dock på framtiden p.g.a. pandemin.

Luckan i Sydösterbotten satsade starkt på att utveckla den digitala evenemangsproduktionen med digitala evenemang och programpunkter. Många evenenemang strömmades under året på de sociala medierna eller sändes på När-TV som tv-program.

Dialektfestivalen Priima 2021, en verklig storsatsning som skulle ha ordnats på sensommaren med Luckan i Sydösterbotten som huvudarrangör, fick ställas in med kort varsel, när pandemirestriktionerna åter skärptes.

LÄS MERA om Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten här!


Övergripande mål inom SÖFUK och hur de främjas vid KulturÖsterbotten:

Kunden är ständigt i centrum i all vår verksamhet

KulturÖsterbotten samarbetade år 2021 med kulturaktörer på olika nivåer i gemensamma diskussioner, evenemang och projekt. KulturÖsterbotten samverkade bl.a. med de kulturansvariga tjänstemännen i medlemskommunerna samt med Wava-institutet, yrkeshögskolan Novia, Sydkustens landskapsförbund, det nationella Luckan-nätverket, Österbottens förbund, barnkulturnätverket BARK, det dramapedagogiska resurscentret Dramadialog och de kulturansvariga tjänstemännen i grannlandskapen samt med föreningar och organisationer i hela Svenskfinland.

KulturÖsterbotten värdesätter medlemskommunernas kulturansvariga tjänstemän som sina närmaste samarbetsparter och kunder. Samarbetet utvecklades under året. Digitala träffar ordnades för tjänstemän och förtroendevalda i varje enskild medlemskommun med personal från KulturÖsterbotten med på varje träff. Träffarna resulterade bl.a. i att kommunernas kultursektorer i högre grad engagerades och involverades i projektverksamheten. Vid samtliga träffar framlades också förslag till nya projekt och ny verksamhet.

För år 2021 hade KulturÖsterbotten reserverat ett anslag på 47 000 euro för projektbidrag till regionala kulturprojekt. De projekt som prioriterades vid utdelningen hade en tydlig koppling till det regionala kulturprogrammet. Inom utsatt tid (per 31.1.2021) inkom totalt 53 ansökningar, av vilka 34 beviljades bidrag. På hösten genomfördes en extra projektbidragsomgång, eftersom inte hela bidragsanslaget använts under våren. Ytterligare två projekt fick då finansiering.

KulturÖsterbotten bedriver egen projektverksamhet kring specifika kulturfrågor. Allt projektarbete sker i samarbete med andra aktörer, dvs. våra kunder, och med invånarna i regionen som indirekt kundgrupp. Digitalisering ingår som en naturlig del av kulturlivet och projektverksamheten. Projekten har bl.a. ordnat webinarier med bred uppslutning från olika länder.

Nordiska klinkbåtstraditioner upptogs i december officiellt på Unescos representativa lista för immateriellt kulturarv. Ansökan hade gjorts upp i samarbete mellan klinkbåtsentusiaster samt föreningar och organisationer i de nordiska länderna.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten betjänade kunder i respektive region med mångsidig service och erbjöd också egna kulturevenemang. Verksamheten utvecklades enligt kundernas behov och önskemål. Evenemangsproduktionen kunde breddas med hjälp av extern finansiering. Tyvärr satte pandemirestriktionerna stopp för flera av de planerade evenemangen. I stället har en hel del digitalt material och digitala evenemang producerats. Luckan i Sydösterbotten har ordnat ett tjugotal evenemang, både fysiska och digitala. Över 700 deltagare har räknats in fysiskt och över 5000 digitalt. Luckan i Karleby kunde ordna ett trettiotal evenemang med fokus på barn och unga. Knappt 1500 personer deltog, av vilka ca 1000 är barn och unga.

Evenemangskalendern Det händer i Österbotten, som upprätthålls i samarbete med Österbottens förbund samt Visit Vaasa och VASEK, marknadsför effektivt evenemang i hela Österbotten. Kalendern utvecklades under året så att den i ännu högre grad betjänar evenemangsarrangörerna och publiken. Kommunerna fick under året också information om kalendern.

Ett nytt regionalt kulturprogram gjordes upp med Österbotten förbund. Kommunerna kunde ge utlåtande på programutkastet. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund och samkommunstyrelsen vid SÖFUK godkände det nya regionala kulturprogrammet på sommaren, varefter programmet distribuerades till kommunerna för implementering.

Vi driver digital utveckling inom alla våra enheter

KulturÖsterbotten medverkade i utvecklingen av den digitala informationen om kultur i Svenskfinland. I samarbete med Luckan r.f. och Sydkustens landskapsförbund utvecklades webbinformation på kulturforum.fi med målet att bygga upp långsiktig service för digital information om kultur i hela Svenskfinland.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten ordnade digitala evenemang. Bägge Luckan-enheterna samarbetade med lokala aktörer kring detta. I Sydösterbotten samarbetade Luckan med bl.a. kommunerna, Närpes skolmusikkår, de lokala biblioteken samt föreningar och organisationer. I Karleby var samarbetet starkt kopplat till Karleby stad, stadsbiblioteket, 4H och Karleby UF. I samarbete med Folktinget erbjöds program under hela Svenska veckan.

Vi verkar lokalt med nationell och internationell förankring

Konstnärsresidenset Ateljé Stundars utgör en kulturell mötesplats, där internationellt meriterade konstnärer interagerar med österbottniska konstnärer och konststuderande samt övriga konstintresserade. Fyra gästkonstnärer bjöds in till Ateljé Stundars år 2021. På grund av pandemin kunde dock endast tre residensvistelser genomföras. Ett konstnärspar avvisades vid inresan i Finland och tvingades återvända till sitt hemland, detta p.g.a. en oväntad tillskärpning av pandemirestriktionerna. Konstnärsparet höll dock från sitt hemland ett digitalt Artist Talk för konststuderanden vid yrkeshögskolan Novia.

Samtliga gästkonstnärer engagerades i konstnärliga aktiviteter i regionen. Samarbetet mellan Ateljé Stundars och bildartesanutbildningen vid YA och andra samarbetsparter utvecklades. Gästkonstnärsresidenset utvecklades verksamhetsmässigt och en bredare diskussion om framtida gästkonstnärer fördes.

Litteraturprojektet Brösttoner fortsatte. Läs- och skrivambassadörerna fortsatte sitt arbete. Ett litteraturevenemang i samarbete med Västerbotten – LitteraTur och Retur – ordnades digitalt under Svenska veckan i november.

Ordkonstledarutbildning ordnades i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och Centret för livslångt lärande (CLL). I utbildningen deltog 15 personer från Österbotten. Responsen på utbildningen var övervägande positiv.

Mittnordiska kulturarbetsgruppens arbete upphörde formellt vid årsskiftet, när Mittnorden-kommittén lades ned. Ett fortsatt kultursamarbete diskuterades dock. Den sista mittnordiska kulturdagen ordnades digitalt i november, bl.a. med utdelning av de mittnordiska kulturpriserna. Det stora mittnordiska kulturpriset 2021 tillföll Österbottens danscenter.
 
Samarbetet mellan kulturaktörer i Österbotten och Västerbotten stärktes genom gemensamma möten, utbildningar och projektinitiativ. Fokus låg på konkret verksamhet. Litteratur och Retur ordnades under Svenska veckan i november. Fyra författarsamtal med författare från bägge länder samtalade då kring aktuella teman.

Under året fortsatte två internationella projekt, det ena med temat immateriellt kulturarv och det andra med temat medeltiden runt Östersjön / Bottenviken. Målet är att i projektform stöda samarbetsparternas arbete med immateriellt kulturarv och medeltidshistoria i Norden med hjälp av internationellt samarbete. I projekten har s.k. joint actions genomförts i form av digitala webinarier med föreläsare och deltagare från Finland och Sverige. Ca 750 personer har deltagit i de digitala evenemangen.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018