Kulturåret 2022

Kulturåret 2022 präglades starkt av den breda och framgångsrika projektverksamheten vid KulturÖsterbotten. Enheten är själv huvudman för flera stora utvecklingsprojekt inom kulturen. KulturÖsterbotten medverkade under året också som samarbets- och sakkunnigpart inom ett flertal andra och likaledes framgångsrika utvecklingsprojekt.

Projektverksamheten finansierades främst genom externa bidrag från fonder och stiftelser samt EU-program.

Projektverksamheten vid KulturÖsterbotten

Projektverksamheten fortgick under år 2022. Verksamheten finansierades främst genom externa bidrag från fonder och stiftelser samt EU-program. KulturÖsterbotten ansökte år 2022 om 32 olika bidrag för verksamheten. Av dessa beviljades 25. År 2022 inflöt understöd och bidrag till ett belopp på totalt ca 337 000 euro.

De två internationella Leader-projekten fortsatte, bägge med samarbetsparter från Sverige. Projektet Medeltiden 3.0 – Augmented Reality genom historiesamarbete samarbetar med Medeltidsveckan på Gotland. Projektet Kurant – kulturarv för nutid med tradition samarbetar med berättarnätverket Sagobygden i Kronoberg. Under året hölls digitala webinarier som s.k. joint actions.

Ett nytt Leader-projekt vid namn Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien inleddes våren 2022. Projektet vill i samarbete med sjöfartsmuseerna i Österbotten öka synligheten för den österbottniska sjöfartshistorien genom att bl.a. skapa ett gemensamt brand. I projektet deltar sjöfartsmuseer från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

Det Nordplus-finansierade projektet Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning kunde äntligen genomföras under året tillsammans med partners i Lettland och Norge. Under året avslutades projektet Ett lyft för den österbottniska klinkbåtstaditionen, som genomfördes med understöd från Museiverket, Kulturfonden och Thurings stiftelse.

KulturÖsterbotten medverkar i Leader-projektet St Olav Österbotten, som ägs av samkommunen Kvarnen. KulturÖsterbotten står i projektet för sakkunnigtjänster om medeltiden.

Under året avslutades projektet Kulturresiliens i det nya normala, som ägs av yrkeshögskolan Novia med KulturÖsterbotten som samarbetspart. Projektet finansierades med anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), som beviljats av Österbottens förbund.

LÄS MERA om våra projekt här!

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten

Vid Luckan i Karleby förlöpte verksamheten år 2022 nästan som före pandemin och de restriktioner som den medförde. Bok- och biljettförsäljningen var synnerligen livlig och barnevenemang kunde ordnas i hög utsträckning. Dramatiseringen av jubileumsboken Äventyret i Karleby kunde äntligen visas för barn i skolorna i regionen.

Luckan i Sydösterbotten satsade starkt på att utveckla evenemangsproduktionen med både fysiska och digitala programpunkter, flertalet för barn och unga i nejdens skolor och daghem. Under Cittaslow-veckan i augusti 2022 ordnades ett par omtyckta konserter i Kristinestad, bl.a. vid stranden i Alesundet, som fungerade utmärkt som konsertplats.

LÄS MERA om Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten här!

Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars

Verksamheten vid gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars löpte väl under år 2022. Residenset gästades under året av konstnärerna Matilda Enegren (Finland), Damla Tamer (Turkiet / Kanada) och Kirsimaria Törönen (Finland). Gästkonstnärerna levererade bl.a. Artist Talks samt ordnade utställningar och konstverkstäder i regionen. Törönen medverkade även i Konstrundan i september 2022 med öppen ateljé.

Open Call för residensvistelse år 2023, med ansökningsdeadline 31.5.2022, hämtade in 60 ansökningar från världens alla hörn. Tre nya gästkonstnärer bjöds då in för residensvistelse år 2023.

LÄS MERA om gästkonstnärsresidenset här!

Litteratursatsningar

Litteratursatsningen Brösttoner och litteraturfestivalen LitteraTur och Retur genomfördes som en del av programutbudet under Svenska veckan i november 2022. Även litteraturfestivalen Vasa Littfest var en viktig samarbetspart. Som ett resultat av litteratursamarbetet mellan Österbotten och Västerbotten syntes även österbottniska inslag på bl.a. litteraturfestivalen Littfors hösten 2022.

LÄS MERA om våra litteratursatsningar här!

Svenska veckan – i Vasa & Korsholm samt i Karleby och Sydösterbotten

Svenska veckan, det största kulturevenemanget i Svenskfinland, firas i Österbotten på tre orter: Vasa & Korsholm samt Karleby och Sydösterbotten. På alla tre Svenska veckan-orter koordineras programsatsningarna av KulturÖsterbotten och dess två Luckan-enheter.

År 2022, efter pandemin, kunde satsningarna åter genomföras som normalt, med fysiska evenemang och tusentals besökare, på alla tre orter. Programmet produceras i samarbete med ett stort aktörsnätverk på orterna.

Övergripande mål inom SÖFUK och hur de främjas vid KulturÖsterbotten:

Kunden är ständigt i centrum i all vår verksamhet

KulturÖsterbotten identifierar sina kunder bland kulturaktörerna i Österbotten, samt bland övriga aktörer med inverkan på kulturen i Österbotten. Samarbetet med dessa utvecklas och förstärks under året.

KulturÖsterbottens närvaro i landskapet har främst märkts via projektverksamheten. Inom ramen för de olika projekten har varje medlemskommun besökts. Samarbete sker med kommunernas tjänstemän, förtroendevalda och föreningsaktiva.

KulturÖsterbotten värdesätter medlemskommunernas kulturansvariga som våra närmaste samarbetsparter och kunder.

KulturÖsterbotten i samarbete med Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund samt Mellersta Österbottens förbund har ordnat två gemensamma träffar för kulturarbetare, den ena i Seinäjoki i september där även Centret för konstfrämjande (Taike) deltog. Den andra var digital på våren tillsammans med Österbottens förbund.

Kultursektionen har haft två utlokaliserade möten, ett i Kristinestad och ett i Nykarleby. I samband med mötena träffade kultursektionen även ansvariga tjänstemän och förtroendevalda.

Kultursektionen delar årligen på basen av ansökningar ut bidrag till kulturprojekt. Projektbidragen stöder kulturverksamheten inom prioriterade temaområden i Österbotten, verksamhet som involverar aktörer som är KulturÖsterbottens kunder.

Under våren 2022 beviljade kultursektionen 47 700 euro i projektbidrag till regionala kultursatsningar. Totalt inkom 77 ansökningar av vilka 43 godkändes. De projekt som prioriteras hade en tydlig koppling till det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten 2021–2025, och uppfyllde även till andra delar kriterierna för att kunna beviljas stöd. På hösten utdelades ytterligare ett par projektbidrag i en riktad omgång, eftersom det fanns medel kvar av anslaget.

KulturÖsterbotten driver en egen omfattande projektverksamhet för utvecklingsarbete inom specifika kulturfrågor. Allt projektarbete sker i samarbete med övriga aktörer, som vi ser som våra kunder, och med invånarna i samkommunens område som indirekt kundgrupp.

Under år 2022 bedrevs omfattande projektverksamhet inom områden som betjänar kulturlivet i Österbotten. KulturÖsterbotten var huvudman för tre Leader-projekt av vilka två är internationella. Ytterligare pågick under året ett Nordplus-projekt, ett projekt med finansiering via Österbottens förbund samt ett med medel från Museiverket.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten betjänar kunder i respektive region med en mångsidig service och erbjuder egna kulturevenemang.

Verksamheten vid Luckorna utvecklas i enlighet med kundernas behov och önskemål. Under året ordnades 15 fysiska evenemang i Luckans i Sydösterbottens regi och det dubbla i Karleby.

I Sydösterbotten deltog drygt 1200 personer och i Karleby var besökarantalet drygt 2200.

Evenemangskalendern Det händer i Österbotten, som upprätthålls i samarbete med Österbottens förbund samt Visit Vaasa och VASEK, marknadsför effektivt evenemang i hela Österbotten.

Evenemangskalendern används flitigt av evenemangsarrangörer och evenemangspublik. Kalendern attraherar också nya evenemangsarrangörer, vilket är ett tecken på att arrangörerna ser kalendern som en viktig informations- och marknadsföringskanal. Antalet evenemang i kalendern ökade under året med 28 procent och antalet nya evenemangsarrangörer är stort. Antalet sessioner (besök) på kalendern per användare ökade också.

De digitala lösningarna är integrerade i verksamheten och stöder interaktion och delaktighet

KulturÖsterbotten driver en egen omfattande projektverksamhet för utvecklingsarbete inom specifika kulturfrågor.

Digitalisering utgör numera en naturlig del av kulturlivet och projektverksamheten. Flertalet av de evenemang som producerades inom ramen för något av projekten ordnades digitalt i form av bland annat webinarier. Ca 150 personer har tagit del av webinarier, kurser och föreläsningar som projekten ordnat online och i efterhand har drygt 4000 personer sett bland annat filmer och lyssnat på podcasts mm. som projekten producerat.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten planerar och genomför olika digitala evenemang.

Under året kunde de flesta evenemang ordnas fysiskt. Luckan i Sydösterbotten har fortsatt jobba med filmprojekt kring traditioner och helgdagar. Detta digitala material släpps senare under år 2023.

Vi verkar lokalt med nationell och internationell förankring

Konstnärsresidenset Ateljé Stundars utgör en kulturell mötesplats, där internationellt meriterade konstnärer interagerar med österbottniska konstnärer, konststuderande samt övriga konstintresserade.

Tre gästkonstnärer verkade under året vid Ateljé Stundars. De deltog aktivt i det regionala konstlivet, bl.a. med egna utställningar i regionen samt deltagande i Konstrundan. I samarbete med konstutbildningarna vid YA och Novia hölls Artist Talks. Open Call för residensvistelse år 2023, med ansökningsdeadline 31.5.2022, medförde 60 ansökningar från världens alla hörn.

Under året fortsätter två internationella projekt med tema immateriellt kulturarv samt medeltiden runt Östersjön / Bottenviken. Målsättningen är att minst tre länder medverkar, varav ett är ett icke-nordiskt land.

Projekten Kurant och Medeltiden 3.0 har fortsatt under året med nordisk verksamhet. Målsättningen att i projektform stöda samarbetsparternas arbete med immateriellt kulturarv och medeltidshistoria i Norden lyckas väl. Fortsättningsprojekt har sökts bl.a. inom immateriellt kulturarv med aktörer i Sverige och Norge. Ett Nordplus-projekt med fokus på hantverk och kulturarv har genomförts med deltagare från Norge, Lettland och Finland.

KulturÖsterbotten uppmärksammar den finlandssvenska och svenskösterbottniska litteraturen genom projekt och särskilda aktiviteter.

Litteraturssatsningen Brösttoner fortsätter. Litterärt samarbete med Västerbotten samt österbottniska aktörer har fortsatt. Under hösten deltog författare från Österbotten i en litteraturfestival i Sverige (LittFors). Under Svenska veckan i november samt under litteraturfestivalen Vasa LittFest filmades och strömmades flera litteratursamtal som kunde ses via Facebook-sidan för LitteraTur och Retur. Publik deltog även på plats. Under Svenska veckan deltog 93 personer i de litteraturevenemang som KulturÖsterbotten ordnade. De strömmade evenemangen sågs online av 89 personer.

KulturÖsterbotten deltar aktivt i det nordiska kultursamarbetet som tidigare gick under namnet Mittnorden-kommittén och samarbetet över Kvarken fortsätter tillsammans med Västerbotten.

Mittnordiska kulturarbetsgruppen arbete har tyvärr lagts på is under året. Samarbetet mellan kulturaktörer i Österbotten och Västerbotten stärks genom andra typer av verksamhet, främst inom ramen för litteratur och berättarkonst. Fokus läggs på konkret verksamhet. En gemensam satsning i en nordisk konstväg med modell från Konstvägen 7 älvar har börjat diskuteras och ett studiebesök genomfördes under sensommaren till svenska sidan.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018