Kurant – Kulturarv för
nutid med tradtion

Projektet Kurant – Kulturarv för nutid med tradition, pågår till och med slutet av 2022. Framför allt fokuserar Kurant på hur man kan arbeta för att trygga levande traditioner så att de finns kvar också i framtiden. Projektet innehåller internationellt samarbete tillsammans med Berättarnätet Kronoberg, som är experter på att lyfta fram muntlig tradition. 

Projekt Kurant lyfter fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som man tycker är betydelsefullt nog att man vill att det ska finnas kvar också i framtiden. Exempel är att baka rågbröd, lägga abborrnät och bränna påskbrasa. Alla bär vi med oss levande traditioner som en livets krydda. Att trygga levande traditioner innebär att vi uppskattar dem och vill att andra (yngre) människor ska få ta del av dem – och allra helst lära sig att själva utöva dem.


Immateriellt kulturarv och levande traditioner

Immateriellt kulturarv innebär kulturuttryck som utövas av människor och som de anser vara så betydelsefulla att de borde finnas kvar också i framtiden. Det handlar om sådant som människor gör, kan och vet och som de använder sin kropp och ibland också redskap för att utöva. Resultatet kan bli materiellt, så som maträtter, hantverk, hus eller påskbrasor, men själva utövandet och kunskapen som det förutsätter är immateriellt. Den traditionella kunskapen sprids och lärs ut människor emellan. Att trygga immateriellt kulturarv innebär att vi verkar för att traditionell kunskap ska finnas kvar bland utövare också i framtiden

Inom projekt Kurant inspireras vi av Unescos konvention för tryggande av immateriellt kulturarv, som trädde i kraft 2003.

Konventionen omfattar fem domäner:

 • muntliga traditioner, även berättarkonst, dialekter m.m.
 • hantverksfärdigheter, även matlagning
 • framträdanden, bland annat dans, musik och teater och traditionella roller som julbocken
 • festligheter och seder, bland annat årets och livets fester, lekar och spel, umgängesformer
 • kunskap om naturen och universum, inkluderar bland annat jakt, fiske och hantering av naturens resurser, att förstå vädret

Konventionen för tryggande av immateriellt kulturarv utgår från att lokalsamhället avgör vilka delar av traditionen som är betydelsefulla nog att betrakta som immateriellt kulturarv, samt att ålder eller unicitet inte är avgörande.

Gratis projektmaterial från materialbanken:


Evenemang inom Kurant

27.1.2018 Kulör deltar i Slöjdfestivalen, hantverkskryssning mellan Vasa och Umeå.

22.3.2018 Påskverkstad på Brages friluftsmuseum. Workshoppar i memmakokning och memma som råvara, berättelser om påsktraditioner.

7.4.2018 Kulör deltar i Kvarken Folk, folkmusikkryssning mellan Vasa och Umeå 

18.4.2018 Inspirationsdag för ledare av stickcaféer

16.5.2018 Workshop för kommunernas kulturansvariga

7.7.2018 Workshopar på Stundars hantverksfest

4.8.2018 Workshopar på Stundars hantverksfest

9.8.2018 Broderigraffiti i samarbete med Loftet, Konstens natt, Vasa

10.8.2018 Workshop på Söfuks Kick In-dag

27.9.2018 Projektet presenteras på Mittnordiska kulturdagarna i Östersund, Sverige

25.10.2018 Kulör deltar i Folkmusikdagarnas information för lärarstuderande

Okt 18 - febr 19: Workshopar om purpuri i skolorna i Kronoby

19.12.2018 Kulör deltar i Stundars julvandring

16.6.2019: Kottdjursworkshop på Barnens dag, Gamla Vasa museum

29-30.6.2019 Workshopar vid dansfesten i Jakobstad 

3.8.2019 Workshopar, folkdräktspicknick vid spelmansstämman i Tjöck 

5.9.2019 Föredrag på "Skärgårdstraditioner", Sagalund

24.9.2019 Föredrag för projektgruppen "Arctic Wood"

Oktober 2019: Pyssla, minns och berätta - workshopar vid Armas-festivalen, Vasa och Korsholm

18.10.2019: Föredrag på konferensen "Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten", Oslo

 1.11.2019 Föredrag på samnordiska konferensen "Living Heritage in the Nordic Countries", Hanaholmen

Att trygga levande traditioner

Då man vill trygga levande traditioner och immateriellt kulturarv får man fundera traditioners livskraft – är detta något som nya (yngre) människor självklart tar del av, eller behöver man stöda traditionen för att den ska finnas kvar i framtiden? Om man vill stöda levande traditioner finns många olika sätt att arbeta. Det kan bland annat handla om dokumentation, kursverksamhet och synlighet för traditionen i sig och för skickliga utövare.

Tumregeln är att erfarenheter och praktisk kunskap är nyckeln till levande traditioner – att man vet hur man gör eftersom man har lärt sig av någon annan kunnig person. Det innebär att ett av de mest självklara sätten att föra levande traditioner vidare är att se till att barnen är med – och att de får pröva på själva så att de får erfarenheter av hur man gör i praktiken.

Det är också viktigt att vi funderar på vilka levande traditioner som är betydelsefulla för oss och som vi vill ska finnas kvar också i framtiden. Det är enbart människors uppfattningar om vad som är betydelsefullt som avgör vad som ska uppfattas om immateriellt kulturarv. Traditioner behöver inte vara unika eller ålderdomliga för att vi ska känna varmt för dem. Då människor flyttar tar de vanligtvis med sig traditioner. För immateriella kulturarv gäller att det som folk kan, gör och vet här och nu räknas som levande traditioner. Det är ingen skillnad när och hur de kom hit eller om man på andra håll i världen gör på samma sätt.

Samarbete med Berättarnätet Kronoberg – Joint actions

Vi samarbetar med vårt systerprojekt i Kronoberg kring tematiken ”livsviktiga traditioner” och fokuserar på muntligt berättande i våra gemensamma aktiviteter. "Österbottenprojektet" väljer att identifiera och lyfta fram livsviktiga traditioner inom den egna regionen och dokumenterar utövares berättande om dessa. "Sagobygdsprojektet" fokuserar på berättelser i sig som en livsviktig tradition.

Vår definition av livsviktiga traditioner är sådant som upplevs avgörande för den egna identiteten, som livet skulle vara påtagligt torftigare utan. Vår erfarenhet är att då man ägnar sig åt levande traditioner som upplevs livsviktiga så har man också berättelser om dem. Genom att lyfta fram berättande om livsviktiga traditioner ger vi immateriellt kulturarv synlighet. Resultatet kommer att bli berättarkonst, dels med temat livsviktiga traditioner, dels personliga livsberättelser, som kommer att ge oss nya insikter om värdet av det immateriella kulturarvet.

De österbottniska deltagarnas berättelser om livsviktiga traditioner möter Kronobergarnas personliga livsberättelser om platser som är knutna till avgörande händelser i deras liv och i workshops ges berättarna möjlighet att reflektera över berättelserna och bearbeta dem dramaturgiskt. Vid besöken från vår samarbetsregion arrangeras gemensamma workshopar inom berättarkonst där berättelserna ytterligare processas. Ett gemensamt digitalt dokumentationsmaterial kring livsviktiga traditioner att tas fram som en slutprodukt för samarbetet. Det kommer att bestå av inspelningar eller utskrifter av berättande om livsviktiga traditioner.

Kurants målsättningar

Projekt Kurant är en fortsättning på KulturÖsterbottens tidigare projekt Kulör. Vårt övergripande mål är att fördjupa arbetet med levande traditioner i regionen. Vi vill få österbottningarna att reflektera över vilka levande traditioner som är betydelsefulla för dem och vad som kan göras för att dessa ska finnas kvar i framtiden.

Projektet Kurants delmål:

 • Sprida information om levande traditioner och immateriellt kulturarv som en tillgång
 • Bredda insatserna för att omfatta fler domäner
 • Lyfta fram traditionell kunskap som en resurs i strävan efter hållbar livsstil
 • Prioritera insatser inriktade på tryggande av traditionell kunskap utgående från lokala aktörers intresse
 • Lyfta fram goda exempel och insatser för tryggande på lokalplanet
 • Arrangera aktiviteter där traditionell kunskap och insatser för tryggande lyfts fram
 • Internationellt samarbete tillsammans med Berättarnätet Kronoberg

Intressanta länkar

Vi har inspirerats av Unescos konvention för tryggande av immateriellt kulturarv från 2003. Här kan du läsa mera om Unescos arbete med konventionen på engelska. Konventionens text i svensk översättning finns här

I Finland förverkligas konventionen inom Undervisnings- och kulturministeriet i Museiverkets regi. Här finns Museiverkets sidor om immateriellt kulturarv. Som ett led i arbetet har man också upprättat en wiki-förteckning över levande traditioner i Finland, där alla kan lägga till information om traditionell kunskap som man tycker är betydelsefull. Wiki-förteckningen finns här. 

Finlands nationella förteckning över immateriellt kulturarv presenteras också som en del av wikiförteckningen. Du kan också ta del av ett infopaket om immateriellt kulturarv som Museiverket sammanställt främst med tanke på skolorna.

I våra grannländer jobbar man också för fullt med immateriellt kulturarv och levande traditioner. Här kan du läsa mera om arbetet i Sverige, Norge, Danmark och på Grönland. På nordisk nivå finns ett nätverk av aktörer som engagerar sig i arbetet med immateriellt kulturarv. De upprätthåller Nordic Safguarding Practices, där man kan läsa om erfarenheter av att trygga levande traditioner.

Är detta något för dig?

Vi vill gärna samarbeta kring levande traditioner

Är du eller din förening intresserad av att jobba med levande traditioner och immateriellt kulturarv? Projekt Kulör har nu avslutats, men vi planerar en fortsättning på projeketet.

Om du söker inspiration för att arbeta med tryggande rekommenerar vi ett besök i KulturÖsterbottens materialbank. Direktlänkar finns uppe till höger. Det material som har tagits fram inom projekt Kulör får fritt användas! 

Hör gärna av er till projektledare Johanna Björkholm om detta är ett område som ni vill arbeta med i framtiden! Det finns alla möjligheter att samarbeta under kommande projektsatsningar. Information finns på kontaktuppgifter eller bakom ikonerna längst nere till höger.

Du kan också följa projektarbetet genom våra uppdateringar på Facebook via KulturÖsterbottens flöde eller genom att söka på #KulturarvÖsterbotten

 


Snabbfakta

 • Projektet Kurant genomförs av KulturÖsterbotten, en enhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 • Projektet genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden november 2020–december 2022.

 • Kurant är ett internationellt Leader-finansierat projekt med gemensamma åtgärder tillsammans med Berättarnätet Kronoberg i Sverige.

 • Kulör lyfter fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som en tillgång i samtiden. Immateriellt kulturarv innebär sånt som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som de vill ska finnas kvar också i framtiden.

 • Projektet finansieras genom Aktion Österbotten med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling och med understöd av Svenska kulturfonden.

Kontakt och information:

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018