Sök projektbidrag från KulturÖsterbotten!

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för

  • registrerade samfund
  • registrerade organisationer
  • registrerade föreningar.

Privatpersoner, arbetsgrupper o.dyl. hänvisas till Svenska Österbottens Kulturfond, där ansökningstiden är november, eller till andra fonder och stiftelser.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, som engagerar kulturaktörer från fler än en kommun eller arrangerar kulturevenemang i fler än en kommun i svenska Österbotten. (Bidrag för finskspråkig kulturverksamhet kan sökas från Österbottens förbund.)

Projektet bör vara förenligt med det regionala kulturprogrammet Kulturprogram Österbotten. Läs kulturprogrammet här!

Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2018 lediganslås i januari 2018 med sista ansökningsdag 31.1.2018. Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag under vårvintern.

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2018 över ett anslag på sammanlagt 55.000 euro för samtliga regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt är vanligen 500–5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor.

Hur ansöker man?

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild ansökningsblankett.
Ansökningsblankett 2017: PDF

Ansökningsblanketten kan fyllas i elektroniskt men bör sedan skrivas ut, undertecknas och sändas in till KulturÖsterbotten, antingen per brev eller inskannad (pdf-fil) per e-post till .

OBS! Ansökningsblanketten för år 2018 publiceras på denna sida i december 2017!

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. Därefter kontaktas samtliga sökande. De som beviljats projektbidrag får då information om hur bidraget kan rekvireras från KulturÖsterbotten, på vilka sätt KulturÖsterbotten ska lyftas fram som delfinansiär inom projektverksamheten och hur projektet ska redovisas för KulturÖsterbotten.

Hur ska bidraget rekvireras?

Projektbidraget rekvireras på denna blankett: PDF 

Ett projektbidrag ska rekvireras samma år som det beviljats.

Hur ska användningen av bidraget redovisas?

Den som har beviljats ett projektbidrag av KulturÖsterbotten ska senast den 31 mars året därpå redovisa hur bidraget har använts. Det görs på en särskild blankett: 
REDOVISNING över användningen av projektbidrag 2016
REDOVISNING över användningen av projektbidrag 2017

Blanketten kan fyllas i elektroniskt men bör sedan skrivas ut, undertecknas och sändas in till KulturÖsterbotten, antingen per brev eller inskannad (pdf-fil) per e-post till .

Till redovisningen bifogas åtminstone

  • projektrapport
  • bokslut över projektet.

Också andra bilagor kan läggas till redovisningen.