Kulturprogram Österbotten

Vision

I Österbotten är kulturen en integrerad del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.

 

Kulturprogram Österbotten 2018–

Kulturprogram Österbotten 2018– utgör en allmän referensram för främjandet av kulturen i Österbotten. Programmet är uppbyggt så att kommunerna kan stöda sina egna kulturplaner på det. För att trygga en långsiktig utveckling av kulturväsendet i kommunerna bör det i varje kommun finnas en kulturplan som omfattar all kulturverksamhet, med betoning på tillgänglighet till konst- och kulturfostran i ett livslångt perspektiv.

Syftet med Kulturprogram Österbotten 2018– är att främja kulturens samhällsverkningar och därmed även en hållbar utveckling i landskapet. Kulturens samhällsverkningar har tre dimensioner: en kulturell, en social och en ekonomisk. De kulturella verkningarna hänför sig dels till individens erfarenheter och upplevelser, dels till livskraften, mångfalden och bildningen i hela samfund och samhället överlag. De sociala och ekonomiska verkningarna är ofta indirekta. De sociala verkningarna avspeglas i människors hälsa och välfärd, i starkare gemenskaper och på ett övergripande plan i samhällets välfärdspolitik. De ekonomiska verkningarna hänför sig till det faktum att konsten och kulturen förstärker nationalekonomin samt den regionala och lokala ekonomin. Kulturell mångfald är en av hörnstenarna för en hållbar utveckling.

Läs eller ladda ner: Kulturprogram Österbotten 2018–

Tyngdpunktsområden och utvecklingsåtgärder

Kulturprogram Österbotten 2018– omfattar sex tyngdpunktsområden med ett antal utvecklingsåtgärder. Utvecklingslinjerna i programmet beaktar de utvecklingslinjer som godkänts i landskapsstrategin för Österbotten.

 

1: Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen

Kultur ökar välbefinnandet i vardagen, när kulturen är tillgänglig för alla, när de särskilda gruppernas och migranternas kulturella behov liksom också de kulturella behov som beror på förändringar i befolkningsstrukturen tillgodoses och när alla invånare deltar i kulturaktiviteter som passar och intresserar dem. Kunniga kulturaktörer bidrar till att motverka psykisk ohälsa och utslagning genom att göra kulturen till en integrerad del av samhället. Projekt som ökar den kulturella delaktigheten genomförs i ett sektorövergripande samarbete. Projekten sänker trösklarna till kulturen och ökar utbudet av fritidsaktiviteter för invånarna och höjer på så sätt människors livskvalitet och ger deras liv ett meningsfullt innehåll.

Utvecklingsåtgärder:
1.1 Kulturverksamhet över sektorgränserna
1.2 Främjande av mångkulturella tjänster
1.3 Ett starkare kulturväsende i den kommunala förvaltningen

2: Fostran och utbildning inom konst och kultur

Konst- och kulturfostran samt kulturell läskunnighet är en del av det livslånga lärandet och bör vara tillgängligt för alla genom hela livet. Konst- och kulturfostran bör utgöra en väsentlig del av småbarnsfostran och integreras över ämnesgränserna i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och skolorna på andra stadiet. Bred och kvalitativ konst- och kulturfostran bör erbjudas som vuxenutbildning och fritidsverksamhet.

Utvecklingsåtgärder:
2.1 Konst och kultur i skolans läroplaner
2.2 Stärkande av konst- och kulturutbildningar

3: Värn om kulturarv

Nya upplevelser bottnar ofta i traditioner. Under varje tidsperiod skapas kulturarv för kommande generationer. Den österbottniska identiteten och känslan av tillhörighet växer fram ur kulturarvet. Kännedom om det förflutna och god tillgänglighet till vårt kulturarv ger oss verktyg för att förhålla oss till skeenden i vår samtid.

För att kulturarvet ska kunna utvecklas och bevaras samt delges kommande generationer måste det medvetet synliggöras. Österbottniska kulturuttryck utvecklas och lyfts fram synligt och brett i samarbete mellan professionella kulturaktörer, amatörer, föreningar och turistnäringen i landskapet.

I kärnan för att skydda och bevara det immateriella kulturarvet finns vissa traditionsbärare såsom olika samfund, föreningar och enskilda traditionskunniga. Centrala metoder för att värna om och skydda det immateriella kulturarvet är fostran och utbildning, forskning samt uppbevarande och dokumentering.

En bred medvetenhet om kulturmiljöer och byggnadstraditioner i landskapet samt om det material som finns i museer, arkiv och bibliotek är grundläggande för den österbottniska identiteten. Den medför också en större respekt för kulturarvet och uppmuntrar invånarna att värna om och tillämpa kulturarvet i vardagen. När traditionsmaterial digitaliseras, blir det lättare att tillgå och använda.

Åtgärder för att reformera museilagstiftningen samt statsandelssystemet för museer, teatrar och orkestrar vidtas år 2017. Reformernas effekter på verksamheten följs upp och utvärderas. Också när de samhälleliga förutsättningarna och strukturerna förändras, bör man trygga möjligheterna att förkovra, bevara och tillämpa kulturarvet. Lika viktigt är det då också att värna om de mångfasetterade kulturmiljöerna

Utvecklingsåtgärder:
3.1 Kontinuitet i samarbetet inom museisektorn
3.2 Synlighet för arkiv och andra kulturella minnesorganisationer
3.3 Förstärkning av ordkonsten och mer synlighet för den österbottniska litteraturen

4: Mångsidigt samarbete inom kulturens område

Den kulturella utvecklingen i landskapet gynnas av ett tankesätt som suddar ut geografiska och språkliga gränser samt gränser mellan kulturområden och befolkningsgrupper.

Den kulturella mångfalden och det breda utbudet av evenemang lyfts fram som en del av kulturlivet i Österbotten. Det mångkulturella samarbetet mellan olika språk- och befolkningsgrupper och det internationella samarbetet fördjupar deltagarnas kunskaper och berikar kulturen i hela landskapet.

Utvecklingsåtgärder:
4.1 Verksamhet som förenar kulturellt olikartade befolkningsgrupper
4.2 Informationscentra
4.3 Residensverksamhet inom konst och kultur

5: Utkomst genom kultur

Finansieringssystemen för utveckling av kulturprodukter samt för förmedling, export och internationalisering av kulturinnehåll förbättras. Man går också in för att påverka de åtgärder som andra förvaltningsgrenar vidtar till stöd för kulturen och samarbetet mellan olika förvaltningsgrenar så att kulturbranschen gynnas. Eftersom flödet av strukturfondsmedel från Europeiska unionen till Finland minskar efter år 2020, blir det allt viktigare med privat finansiering och nya finansieringsformer (massfinansiering, bytes- och delningsekonomi etc.).

Kulturbranschens och de kreativa näringarnas kluster i Österbotten växer ytterligare. Medie- och filmproduktionen i landskapet marknadsförs i Finland och utomlands. När det gäller produktion och interaktiv utveckling av digitalt innehåll är Österbotten bland de främsta i Norden.

Det österbottniska klustret inom kultur, kreativa näringar och design verkar enligt principerna för en hållbar utveckling med ren natur, ren energi och hållbar konsumtion som ledord. Företag inom kultursektorn och traditionella företagsformer understöds på lika villkor, vilket tryggar verksamhetsförutsättningarna för konstnärer och andra utövare av kreativt arbete.

Det gränsöverskridande kultursamarbetet utvidgas och stärks, inte bara i fråga om de aktörer som verkar på en övergripande, regional nivå utan särskilt när det gäller aktörer inom tredje sektorn.

Inom turistnäringen ligger fokus på insatser som tar fasta på landskapets särdrag. Kvarkens världsarv är ett nationellt och globalt känt besöksmål inom naturturismen. Förutom naturmiljön är landskapet också känt för att i många sammanhang lyfta fram skärgårdskulturen och skärgårdsnäringarna. Kulturturismen kan utvecklas i samarbete med naturturismen.

Utvecklingsåtgärder:
5.1 Främjande av kulturföretagande
5.2 Kulturturism som stöder landskapets särdrag
5.3 Marknadsföring och export av konst och kultur

6: Marknadsföring och information inom kulturen

De kulturevenemang och -tillställningar som ordnas i Österbotten bidrar till att profilera landskapet och lokalsamhällena. De digitala tjänsterna inom kulturen utvecklas och kulturevenemangen marknadsförs aktivt.

Kulturinformation samlas regionalt och via relevanta kanaler förs denna samlade, regionala kulturinformation ut så brett som möjligt, främst till kulturfältet i landskapet men även till övriga aktörer och allmänheten. Den regionala kulturinformationen – och samlandet av kulturinformation – ska ses som en åtgärd som det lönar sig att satsa på för maximal nytta.

Användningen av resurserna och samarbetet mellan olika kulturaktörer effektiveras, och kulturutbudet breddas genom gemensamma idé- och planeringsmöten för landskapets kulturaktörer samt samordning av kultursamarbetet och marknadsföringen av evenemang i landskapet.

Utvecklingsåtgärder:
6.1 Österbottens evenemangskalender
6.2 Gemensam produktutveckling och marknadsföring

 

Nytt regionalt kulturprogram utarbetas, remiss och vidare behandling i vår

KulturÖsterbotten har i samarbete med Österbottens förbund påbörjat arbetet med att revidera det regionala kulturprogrammet för Österbotten. Under hösten 2020 ordnades fyra kulturprogramsverkstäder, som samlade ett hundratal deltagare. Deltagarna kom från hela Österbotten och representerade såväl kommuner, städer som frivilligorganisationer och tredje sektorn. Arbetet leddes av konsulten Riitta Heinämaa.

Den första verkstaden, som ordnades i början av september, kunde hållas som en fysisk tillställning. De tre senare verkstäder blev först hybridversioner och slutligen helt digitala.

Heinämaa använde sig av olika metoder för att locka fram kreativiteten hos deltagarna. Bland annat skulle deltagarna med hjälp av bilder beskriva nuläget, utmaningarna och framtiden. Visioner om framtiden målades upp där man såg allt från välbesökta ”hus mitt i byn” med livlig kulturverksamhet till digitala telefonappar som föreslår kulturaktiviteter varje dag.

Under diskussionerna i verkstäderna urkristalliserades så småningom ett antal teman. Dessa vidareförädlas nu till ett regionalt kulturprogram med tyngdpunktsområden och målsättningar som ska vara till stöd och hjälp för kulturfältet i hela regionen. Ord som samarbete, öppenhet, kulturidentitet, kreativitet och digitalisering har lyfts fram.

Tanken är att det regionala kulturprogrammet ska utgöra ett stöd t.ex. vid bidragsansökningar och ge en bekräftelse på att den kulturverksamhet man planerar är i linje med ett mera övergripande program på landskapsnivå. Detta var även förhoppningen hos flera av deltagarna – att kulturprogrammet ska kunna användas som stöd i din egna verksamheten.

Under våren är utkastet till regionalt kulturprogram på remiss hos kommunerna i Österbotten och alla dem som deltog i någon av höstens verkstäder. Remissrundan ger programarbetet en starkare förankring på fältet, eftersom aktörerna får ge återkoppling på programmet och också ta in delar av programmet i sina egna kulturstrategier.

Förslaget till nytt regionalt kulturprogram tas upp till behandling i kultursektionen i april. Därefter går programförslaget vidare för behandling och godkännande hos samkommunstyrelsen. Motsvarande behandlingsprocess genomförs vid Österbottens förbund.

Det regionala kulturprogrammet uttrycker landskapets gemensamma vilja för och syn på hur kulturen ska utvecklas. Kulturprogrammet för Österbotten sammanställs gemensamt av Österbottens förbund och KulturÖsterbotten.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018