Sök projektbidrag från KulturÖsterbotten!

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för

 • registrerade samfund
 • registrerade organisationer
 • registrerade föreningar.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, med vilket avses att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun, vara samarbetsprojekt eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (Svenska Österbotten). Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Projektet ska vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål och basera sig på det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten, och någon av dess tre prioriteringar:

1: Tillgänglighet till kultur

Alla har rätt till kultur, vilket ger invånarna livskvalitet i vardagen. Det ska vara möjligt att ta del av professionellt producerad kultur på rimligt avstånd från hemmet. Tillgängligheten till kultur förbättras till exempel genom digital förmedling, vilket samtidigt öppnar upp utbudet för nya publikgrupper. Tillgängligheten främjas även genom att kulturverksamhet förs ut till sådana grupper som inte själva förmår begära eller kräva det. Kulturarbete kan inbegripa möjlighet att erbjuda subventionerade tjänster, om det anses främja tillgängligheten. Kulturen har en betydande roll i den utveckling som eftersträvas för landskapet.

2: Stöd för barn- och ungdomskultur

I Österbotten görs redan nu betydande satsningar på kulturutbudet för barn och ungdomar, men med tanke på den regionala jämlikheten är det viktigt att alla kommuner involveras. Barn och ungdomar bör oavsett socioekonomisk bakgrund kunna ta del av offentligt kulturutbud till exempel i skolan och på biblioteket. Att skapa konst och kultur är en källa till glädje för barn och ungdomar samtidigt som det stärker känslan av grupptillhörighet. Så som framtida kulturproducenter och -konsumenter deltar barn och ungdomar aktivt också i planering och genomförande av kulturevenemang och kulturprojekt.

3: Stimulans av en kreativ atmosfär

Ambitionen är att garantera aktörerna på kulturfältet i Österbotten goda verksamhetsförutsättningar. Grunden för en kreativ atmosfär läggs redan inom konstfostran och grundläggande konstundervisning för barn och unga och byggs sedan på genom yrkesstudier inom konstfacket och genom konststudier inom fria bildningen. En kreativ atmosfär, lämpliga arbetslokaler, erbjudande av arbetstillfällen och utveckling av kunnandet är förutsättningar för att konst- och kulturbranschen ska kännas lockande. Det behövs förmedlande aktörer, producenter, gemensamma mötesplattformar och konstnärsresidens för att främja arbetsmöjligheterna. Helt eller delvis tomma verksamhetslokaler kunde användas på nya sätt, men det förutsätter värdediskussion och innovativt tänkande kring lokalanvändningen.


Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas. Projektbidraget ska användas för kostnader som uppstått det år för vilket bidraget beviljats.

Viktigt: Eftersom KulturÖsterbottens projektbidrag är offentliga (samkommunala) medel, kan projektbidraget inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2022 kan sökas från och med 1 januari 2022 med sista ansökningsdag 31 januari 2022. Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern 2022.

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2022 över ett anslag på sammanlagt 50.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor. Eftersom projektmedlen är offentliga (samkommunala), kan ett projektbidrag från KulturÖsterbotten inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

Hur ansöker man?

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild webblankett, som är tillgänglig via denna webbsida under ansökningsperioden. (Ansökningstiden för projektbidrag år 2022 inleds genast efter årsskiftet.)

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. 

Därefter kontaktas samtliga sökande per e-post. De som beviljats projektbidrag får då information om

 • hur bidraget ska rekvireras från KulturÖsterbotten
 • hur KulturÖsterbotten vill synas som projektfinansiär
 • hur verksamheten ska redovisas för KulturÖsterbotten.
Hur och när ska bidraget rekvireras?

Projektbidraget rekvireras med en skild blankett, som sänds till projektbidragsmottagarna.

Hur och när ska användningen av bidraget redovisas?

Den som har beviljats ett projektbidrag av KulturÖsterbotten ska senast den 31 mars året därpå redovisa hur bidraget har använts. Det görs på en särskild blankett:

Redovisning över användningen av projektbidrag som beviljats år 2021: PDF

Blanketten kan fyllas i elektroniskt men bör sedan skrivas ut, undertecknas och sändas in till KulturÖsterbotten, antingen per brev till KulturÖsterbotten, PB 107, 65101 VASA, eller inskannad (som en pdf-fil) per e-post till info(at)kulturosterbotten.fi.

Till redovisningen bifogas åtminstone

 • projektrapport
 • bokslut över projektet.

Också andra bilagor kan läggas till redovisningen.

Projektbidragsmottagare 2021

Kultursektionen beviljade på sitt möte 16.3.2021 projektbidrag till totalt 33 projektsatsningar för år 2021:

A. Offentliga organisationer och företag

 • Kvarkenrådet – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete: Kvarkenfest 2022 – en folklig kulturfestival, 3000 euro

 • ReThink NMS: 1808–09 – då det svenska riket klövs itu, 1000 euro


B. Återkommande kulturevenemang och kulturprojekt

 • Art in Malakta r.f.: För att knyta österbottniska konstnärer och kulturaktörer till projektet Culture Connections 6263, 1500 euro

 • Jakobstads Sinfonietta / RUSK Kammarmusik i Jakobstad: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2021, 3000 euro

 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: "Musikfestspelen Korsholm 28.7–5.8.2021. Tema: Sånger ur jorden, tillgänglighet och klimattänk, 3000 euro

 • Vasa LittFest Vaasa 2021: Vasa LittFest Vaasa 2021, 2000 euro

 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Skolmusik 2021, 3000 euro

 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang 2021, 3000 euro

 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2021 / Natur och kultur, 1500 euro

 • Unga Scenkompaniet r.f.: "Om igen och igen och igen om mig", en storslagen scenisk gestaltning för barn i åldern 1–3 år, 2000 euro

 • Project liv r.f.: Pysselvagn på sjukhus i Österbotten, 500 euro

C. Föreningar och stiftelser

 • Art in Malakta r.f.: Mural Rural, 1500 euro

 • Danssportföreningen Rolling r.f.: Dansa digitalt, 500 euro

 • Österbottens hantverk r.f.: Virtuell verklighet, ett utvecklingsprojekt, 1000 euro

 • GLÖD – Österbottens berättarcentrum: Nätverk för berättare i Österbotten, 500 euro

 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter r.f.: Jul i Österbotten anno 1899, 2000 euro

 • Stundars r.f.: Rastlekar i Österbotten, 500 euro

 • Närpes Hembygdsförening: Stella Polaris – Spioner i Österbotten, 1500 euro

 • Folkmusiksällskapet r.f.: Turné med folkmusikworkshops i lågstadieskolor i Österbotten, 500 euro

 • Bland typer & tryck r.f.: Vilka typer, ett seminarium om text och bokstäver, 500 euro

 • Ung Företagsamhet r.f.: Genom ungas ögon, 1000 euro

 • Oravais historiska förening r.f.: På väg mot nya äventyr, 1500 euro

 • Dans i Österbotten r.f. / Regionala danscentret i Österbotten: The New Normal, 500 euro

 • Dans i Österbotten r.f. / Regionala danscentret i Österbotten: The Next Steps, 1000 euro

 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Österbottniska Podden, 500 euro

 • Petsmo Ungdomsförening r.f.: Petsmo vandringsled, 2000 euro

 • Finlands Svenska Folkdansring r.f.: Utlärning av finlandssvenska folkdanser på FDUV:s läger i Vörå och Karleby sommaren 2021, 500 euro

 • Resurscentret Föregångarna r.f.: Graffiti – färg, form, frihet och flow, 500 euro

 • Filadelfiaförsamlingen i Närpes r.f.: Finsk matkultur för invandrare, 500 euro

 • Konstföreningen Marina r.f.: Konst för alla, 500 euro

 • Project liv r.f.: Kartläggning över behovet att Project Liv goes senior, 500 euro

 • Stiftelsen Juthbacka: Topelius möter Sibelius, 1000 euro

 • Stiftelsen Juthbacka: Skogens melodi, 1500 euro

D. Extraordinära projektbidrag hösten 2021 (enligt beslut i kultursektionen 16.9.2021, 44 §)

 • SÖFUK, Yrkesakademin i Österbotten, enheten för musik: Medeltiden 3.0, 1000 euro

 • Svenska Lantbrukssällskapens Förbund / Finlands svenska 4H: 4H – en lärande organisation kring ungdomsarbete, hållbarhet och mattraditioner, 2500 euroKulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018