Kultursektionen i spetsen

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av en kultursektion med nio ledamöter. Kultursektionen är gemensam för KulturÖsterbotten och Wasa Teater – Österbottens regionteater.

Kultursektionen leder och utvecklar samkommunens kulturverksamhet

Kultursektionen leder och utvecklar Wasa Teater–Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten samt svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Kultursektionen representerar samkommunen och för dess talan i ärenden som gäller sektionens verksamhetsområde.

Kultursektionen ska främja och stärka kulturens verksamhetsförutsättningar på lång sikt. Kultursektionen övervakar att verksamheten ordnas enligt samkommunens strategi och budget samt de mål som samkommunstämman och -styrelsen slagit fast.

Kultursektionen är underställd samkommunstyrelsen.

Läs om kultursektionens befogenheter här!

Enligt 20 § i samkommunens förvaltningsstadga (i kraft från 1.1.2023) har kultursektionen följande befogenheter:

Kultursektionen övervakar att verksamheten är i enlighet med strategi och budget samt i enlighet med samkommunstämmans och samkommunstyrelsens fastslagna målsättningar.

Om befogenheten inte på annat sätt reglerats eller beslutats, besluter kultursektionen om

 1. ansvarsområdets målsättningar samt uppföljningen av deras förverkligande
 2. inledande, ändring och upphörande av verksamhet med beaktande av de uppställda målen
 3. att befullmäktiga tjänsteinnehavare att avgöra ärenden som hör till kultursektionens kompetens
 4. projektbidrag som beviljas av de kommunala medlen som ingår i KulturÖsterbottens budget
 5. uthyrning och upphyrning av fast och lös egendom för maximalt tre månader med beaktande av direktiv från samkommunstyrelsen, såvida uppgiften inte delegerats till tjänsteinnehavare
 6. köp, försäljning eller avskrivning av lös egendom utgående från fastställda gränser i samkommunens upphandlingsdirektiv till den del detta inte delegerats till tjänsteinnehavare
 7. Kultursektionen är redovisningsskyldig för ansvarsområdet enligt 125 § i kommunallagen.

Kultursektionen ger vid val av kulturchef, administrativ chef och teaterchef utlåtande till samkommunstyrelsen. Inför utlåtandet för val av teaterchef ska sektionen begära in Artistföreningens åsikt i valet.

Kultursektionens sammansättning

Ordinarie ledamöter (personliga ersättare)

 • ordförande Ulla Granfors (Magdalena Snickars)
 • vice ordförande Mats-Johan Kaars (Christer Bogren)
 • Barbro Kloo (Carola Sundqvist)
 • Jonas Rönnqvist (Jan-Anders Fagerhed)
 • Carl-Gustav Mangs (Elin Svedman)
 • Kerstin Weckström (Alf Burman)
 • Lotta Saarikoski (Peter Remahl)
 • Päivi Isuls (Tomas Koskinen)
 • Micael Westerholm (Marlene Östersund)


Wasa Teater (personalrepresentanter)

 • Jeremy Crotts (Anders Karls)
 • Lina Ekblad (Tuuli Heinonen)

Föredragande och tjänstemän

 • kulturchef Åsa Blomstedt (föredragande)
 • administrativ chef Gunilla Lillbacka (föredragande i teaterfrågor)
 • teaterchef Ann-Luise Bertell (sakkunnig i teaterfrågor)
 • informationssekreterare Carola Harmaakivi (sekreterare)

Möteskalender, våren 2024

 • tisdag 20 februari
 • tisdag 12 mars
 • tisdag 23 april
 • onsdag 12 juni.

Mötena hålls i regel kl. 15 i Vasa (eller någon annanstans på samkommunens område) och/eller elektroniskt.


Verksamhetsmål för år 2023

Kultursektionen har fastställt följande mål för sin verksamhet år 2023:

Kunden är ständigt i centrum i all vår verksamhet
 • KulturÖsterbotten värdesätter medlemskommunernas kulturansvariga som våra närmaste samarbetsparter och kunder. KulturÖsterbotten identifierar sina kunder bland kulturaktörerna i Österbotten, samt bland övriga aktörer med inverkan på kulturen i Österbotten.

 • Kultursektionen delar årligen på basen av ansökningar ut bidrag till kulturprojekt. Projektbidragen stöder kulturverksamheten inom prioriterade temaområden i Österbotten, verksamhet som involverar aktörer som är KulturÖsterbottens kunder.

 • KulturÖsterbotten driver en egen omfattande projektverksamhet för utvecklingsarbete inom specifika kulturfrågor. Allt projektarbete sker i samarbete med aktörer som vi ser som våra kunder, och med invånarna i samkommunens område som indirekt kundgrupp.

 • Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten betjänar kunder i respektive region med en mångsidig service och erbjuder egna kulturevenemang.
De digitala lösningarna är integrerade i verksamheten och stöder interaktion och delaktighet
 • KulturÖsterbottens kontakter utåt samt projektevenemang och -samlingar ordnas i viss mån som digitala lösningar. KulturÖsterbotten är synlig och aktiv på sociala medier.

 • Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten samt projektverksamheten inom KulturÖsterbotten planerar och genomför olika digitala evenemang.

 • Evenemangskalendern Det händer i Österbotten, som upprätthålls i samarbete med Österbottens förbund, Visit Vasa och VASEK, marknadsför effektivt evenemang i hela Österbotten.

 • Nya digitala användningsmöjligheter för samkommunens konstsamling.
Vi är drivande lokalt med nationell och internationell förankring
 • Konstnärsresidenset Ateljé Stundars utgör en kulturell mötesplats där internationellt meriterade konstnärer interagerar med österbottniska konstnärer, konststuderande samt övriga konstintresserade.

 • Den internationella projekt-verksamheten fortsätter. Målsättningen är att minst tre länder medverkar. Verksamhet inom det s.k. ”mittnordenområdet” uppmärksammas särskilt.

 • KulturÖsterbotten uppmärksammar den finlandssvenska och svenskösterbottniska litteraturen genom internationella projekt och samarbetsaktiviteter.
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018