Tidigare projekt

2022–2023. Den österbottniska sjöfartens betydelse

I Österbotten verkar ett antal museer och/eller kulturarvsaktörer som i sin verksamhet fokuserar på att berätta den österbottniska sjöfartens historia. 

I projektet Den österbottniska sjöfartens betydelse arbetar vi med att utveckla samarbetet mellan de österbottniska museer och kulturarvsaktörer som i sin verksamhet lyfter fram den österbottniska sjöfartshistorien.

2022–2023. Dans, musikk og fortelling som kulturarv i ei digital tid

KulturÖsterbotten (Fi), Sagobygden (Sv) och Stiftinga Hilmar Alexandersen (No) har tillsammans ett projekt för att utveckla nya digitala medier för 1) dans, 2) musik och 3) berättande som immateriellt kulturarv. Vi skapar interaktiva byggstenar som kan sättas ihop i olika former för föreställningar och utställningar.

Vi använder samskapande som metod och har arbetsmöten i alla tre länderna där vi både informerar om befintliga projekt och arbetar med att vidareutveckla ny kommunikation.

2020–2023. Medeltiden 3.0

Inom projektet Medeltiden 3.0. som pågick åren 2020–2023 med Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden som huvudfinansiärer, skapades en AR-applikation om Korsholms vallar på medeltiden. Länk till appen KorsholmAR, som finns på svenska, finska och engelska hittas här. Yrkeshögskolan Novia stod för programmeringen av appen.

Inom projektet producerades bl.a. också korta poddar om platser, händelser och forskning kring Österbottens medeltid. Poddserien Fragment från medeltiden hittar du bl.a. på Spotify och Soundcloud, direktlänk här.

I samarbete med Medeltidsveckan på Gotland ordnades fortbildningswebinarier kring Östersjöns medeltid och vitaliebröderna. Föreläsningarna finns tillgängliga i materialbanken .

Projektet har avslutats, men arbetet med AR och historia fortsätter inom ramen för projektet Eldsjälar och entreprenörer som inletts i januari 2024. Närmare info fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt genom att gå vidare till kontaktuppgifter eller mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

2020–2023. Kurant

Projektet Kurant – Kulturarv för nutid med tradition, genomfördes under perioden november 2020 - juni 2023. Framför allt fokuserade Kurant på hur man kan arbeta för att trygga levande traditioner så att de finns kvar också i framtiden. Projektet innehöll internationellt samarbete tillsammans med Berättarnätet Kronoberg, som är experter på att lyfta fram muntlig tradition. 

2021–2022. Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning

The objective of the project Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning (SICHtL) was to learn about intangible cultural heritage (ICH) within the partnership. We did this through visits to the other regions and participation in the jointly planned travel programs. The main focus was transmission, methods of sharing traditional knowledge with new people. SICHtL was funded through the NordPlus Adult program. 

During the study visits, we experienced living traditions and documented ecxamples of how transmission of knowledge can be facilitated. These examples were processed by the administration as a form of developement work. The finnished material is presented on the home site of SICHtL. 

Partners of the project were:

2021–2022. Kulturresiliens

Vi vill hjälpa kulturarbetare och föreningar att hitta verktyg för att erbjuda högkvalitativa digitala kulturupplevelser!

2020–2022. Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten

"Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten" genomfördes i de 14 tvåspråkiga kommunerna i Österbotten under perioden 05/2020-08/2022.

  • Initiativet togs av Bosund båt-, fiske och jaktmuseum, som inom projektet byggde en traditionell skötbåt under ledning av en kunnig mästare. Båtbygget dokumenterades på film.
  • Utställningsskyltar om klinkbåtstraditioner i Österbotten producerades och turnerar i regionen.
  • Resurspersoner i anslutning till klinkbåtstraditioner i Österbotten kartlades. Intresserade aktörer sammanfördes för  nätverkande kring möjligheterna att tydligare lyfta fram själva båtarna och tillhörande kunskap. 
  • En informationsfilm om klinkbåtstraditioner i Österbotten producerades och publicerades.
  • Projektet inspirerades av att nordiska klinkbåtstraditioner upptogs på Unescos representativa lista för immateriellt kulturarv - ett lyft behövdes i Österbotten! 
  • Projektet finansierades av Museiverket, Svenska kulturfonden och William Thurings stiftelse.

Klinkbåtstraditioner omfattar bygge, användning och underhåll av båtarna. Kunskaper i rodd och segling, kunskaper om havet, vinden och skärgården, sjövett. De klinkbyggda båtarna var en förutsättning för livet i skärgården och längs kusten. De användes för fiske, jakt, transporter och resor, vid handel, för att föra djuren på sommarbete och så vidare.

2018–2021. Museilotsen

Projektet Museilotsen – skärgårdsmuseer i samarbete riktade sig till de föreningsbaserade skärgårds,- båt- och fiskemuseerna i Österbotten. Syftet med projektet var att stärka skärgårdsmuseernas samarbete, öka synligheten för museerna och utveckla den publika verksamheten. 

2018-2020.Digital delaktighet

Projektet Digital delaktighet hade som mål att utveckla de digitala kulturella tjänsterna i Österbotten Digitalisering av kulturverksamhet är ett relativt nytt område, och inom projektet ville vi understöda de österbottniska kommunerna i utvecklingen av digitala kulturtjänster. I projektet deltog sex pilotkommuner. Varje kommun genomförde ett case kring en digital kulturtjänst. Projektet samarbetade också med andra kulturaktörer.

Projektet pågick 1.8.2018-31.12.2020 med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska kulturfonden. Mera uppgifter ger projektledare Eva-Marie Backnäs, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2018-2020.Vandring genom medeltidens Österbotten

Inom projektet Vandring genom medeltidens Österbotten skapades fem animerade kortfilmer med utgångspunkt i arkivdokument och berättelser kopplade till Österbottens medeltid. Filmerna producerades på svenska, finska och engelska och riktade sig särskilt till elever som läser om medeltiden i grundskolan, men också till en historieintresserad allmänhet. Filmerna finns här.

Inom projektet producerades också en webbutställning, Spår från medeltiden, som lyfter fram platser med anknytning till Österbottens medeltid. För webbutställningen intervjuades hembygdskännare runt om i landskapet. Intervjuerna förvaras vid Svenska litteratursällskapets arkiv.  

Projektet har avslutats, men arbetet med regionens äldre historia fortsätter inom ramen för projektet Medeltiden 3.0 som inletts i november 2020. Närmare info fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt genom att gå vidare till kontaktuppgifter eller mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.! Se också Materialbanken, där hittas bl.a. pedagogiskt material för lärare.

2017–2020.Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs

”Kulör - Kulturarv som levande österbottnisk” avslutades i april 2020. Projektet har lyft fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som tillgångar för oss här och nu. Målsättningen har varit att öka att öka invånarnas medvetenhet om den resurs som traditionell kunskap och immateriella kulturarv utgör. Projektet har beviljats stöd genom Aktion Österbotten och har genomförts med stöd från Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet.

Projektet har avslutats, men arbetet med immateriellt kulturarv fortsätter inom ramen för projektet "Kurant - Kulturarv för nutid med tradition" som inleddes i november 2020. Se även vår satsning "Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten". Närmare info fås av projektledare Johanna Björkholm genom att gå vidare till kontaktuppgifter eller mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.! Se också Materialbanken, där hittas bl.a. manualer, mallar och materialsammanställningar.

2016–2018. Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" har genomförts i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–april 2018.

”Medeltid i samtid” har lyft fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt, synliggjort den och arbetat med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen har varit att öka medvetenheten om den äldre historien och hur den kan användas som resurs i dag. Projektet har beviljats stöd genom Aktion Österbotten och har genomförts med stöd från Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet och Otto A. Malms donationsfond.

Projektet har avslutats, men arbetet med medeltidshistorien fortsätter inom ramen för projektet Vandring genom medeltidens Österbotten som inletts i maj 2018. Närmare info fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt genom att gå vidare till kontaktuppgifter eller mejla föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.! Se också Materialbanken, där hittas bl.a. en lärarhandledning, dokument- och bildmaterial.

2013–2014. Välfärd för kommuner över gränser

Syftet med projektet var att introducera nya hälso- och välfärdsfrämjande konst- och kulturtjänster i landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Kommunerna gick in för att dels förbättra samarbetet mellan kultursektorn och hälso- och sjukvårdssektorn, dels skapa nya verksamhetsmodeller för tjänsterna. Det är meningen att de nya konst- och kulturtjänsterna ska bli en bestående del av serviceutbudet i kommunerna.

De nya tjänsterna prövades ut med hjälp av ett antal kommunala pilotprojekt. Under projekttiden 2015–17 genomfördes totalt 28 pilotprojekt, då man prövade ut nya verksamhetsmodeller och spred god praxis. Projektet tog sikte främst på de äldre, på handikappade och andra specialgrupper samt på invånare som hotas av social utslagning. Tjänsterna producerades av yrkesfolk inom konst- och kulturbranschen. 

Projektet Välfärd för kommuner över gränser genomfördes 1.2.2015–29.2.2016 med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Ett andra projektavsnitt (1.2–31.10.2016) finansierades med landskapens regionala utvecklingsmedel. Välfärd för kommuner över gränser II, som pågick från oktober 2016 till slutet av år 2017, finansierades igen av ministeriet. De kommunala projektandelarna betalades av Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) / KulturÖsterbotten. Södra Österbottens förbund var projektets officiella huvudman och även arbetsgivare för projektledaren Esa Vienamo.

2013–2014. Konst- och kultursommar Österbotten

Konst- och kultursommar Österbotten var ett internationellt Leader-projekt, som pågick år 2013–2014. Projektet hade två mål: dels att arbeta fram nytt presentationsmaterial för konst- och kulturlivet i Österbotten, dels att skapa nätverk för utövare både på regionalt och internationellt plan.

Inom projektet presenterades konst och kultur i Österbotten, framför allt sommartid, i text, ljud och bild. Fokus låg på sådana konst- och kulturutövare som på något sätt anknyter till historia och tradition. I första hand riktade sig projektet till aktiva medlemmar i regionens konst- och kulturföreningar. I förlängningen omfattade projektet även individuella konst- och kulturutövare.

Bland deltagarna i Österbotten skapades en grupp, som besökte Dalsland-Årjäng i Sverige och Ostprignitz-Ruppin i Tyskland, där de tog ta del av presentationer av konst- och kultursommaren. Under besöken dokumenterade representanterna sina intryck. Det material som skapades användes på en Internet-portal som tog sikte på potentiella turister i samarbetsregionerna.

På motsvarande sätt besökte grupper från Sverige och Tyskland också Österbotten och tog del av den österbottniska presentationen. De bekantade sig med konst- och kulturlivet i Österbotten och arbetade fram material som beskrev deras intryck. Detta utgjorde sedan ett komplement till de österbottniska presentationerna på Internet-portalen. På så sätt skapades även kontakter och nätverk regionerna emellan.

Projektledare var FD Johanna Björkholm.

2013–2014. Kulturarvsresursen

Leader-projektet Kulturarvsresursen (2013–2014) tillhandahöll en resursperson som skulle bistå de lokala museerna i Svenska Österbotten med praktiska åtgärder för att förstärka museernas kulturella profil och utveckla museernas verksamhet med tillämpning av tidigare framtagna samarbetsformer.

Målet med projektet var att stöda de lokala museerna i Svenska Österbotten med att ta tillvara och utveckla sin egen specifika kulturprofil och förbättra sina verksamhetsförutsättningar. Projektet skulle hjälpa museerna att utveckla musei- och föreningsverksamheten, öka synligheten, lyfta fram specifik historia och lokala traditioner, erbjuda relevant fortbildning för upprätthållare av lokala museer samt koordinera samarbetet mellan museer och andra kulturinstanser.

 Målgruppen för projektet var de hembygds- och museiföreningar som är aktiva i kommunerna i Svenska Österbotten. Som projektledare verkade FM Eva-Marie Backnäs.

2010–2012. Museer i samarbete

Projektet Museer i samarbete (2010−2012) hade som mål att finna nya former för samarbete mellan mindre och större museer i Österbotten, finna nya kreativa idéer vad gäller finansiering av mindre museers verksamhet, finna nya kreativa lösningar vad gäller digitalisering av mindre museers material, marknadsföring av mindre museers verksamhet och värvning av nya eldsjälar för museiverksamheten samt utveckla nya former av samarbete mellan museer, skolor och föreningar.

Projektet drevs i samarbete med Österbottens museum och lokalmuseerna i Österbotten, med finansiering från KulturÖsterbotten, Österbottens förbund (landskapsutvecklingspengar) och Svenska kulturfonden. Som projektledare verkade FM Eva-Marie Backnäs.

Projektet inleddes med en kartläggning av museerna i Österbotten och avslutades med en handbok för praktiskt samarbete lokalmuseerna emellan. I handboken presenteras tio samarbetsmodeller, alla resultatet av det arbete som gjorts inom projektet:

2007–2010. Teatrarnas publikarbete

Teatrarnas publikarbete var ett allfinlandssvenskt projekt, som genomfördes år 2007–2010. Projektet syftade till att skapa nya sätt och metoder för teatrarna att möta sin publik. Målet för projektet var att ge publiken en djupare förståelse för teatern.

I projektet deltog Wasa Teater, Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater samt Teaterhögskolan (Helsingfors) och utbildningsprogrammet för scenkonst vid YH Novia (Vasa). Referenssamarbetspartner var Royal National Theatre i London. De teatrar som medverkade i projektet hade alla valt en egen projektpjäs och målgrupp. För pjäserna utarbetades en metod för publikarbete. Publikarbetets art var beroende av projektpjäs och målgrupp.

De tre första skedena av projektet genomfördes år 2008–2009 på de tre stora institutionsteatrarna i Svenskfinland: Åbo Svenska Teater, Wasa Teater och Svenska Teatern. Under projektets fjärde skede hösten 2010 utformades manuskriptet till boken ”Publiken i huvudrollen: En introduktion till publikarbete”. Boken utkom sommaren 2011.

KulturÖsterbotten var huvudman för projektet. Nina Dahl-Tallgren, dramainstruktör (YH) och dramalärare (PeM), arbetade som projektledare. Som ett resultat av projektet har de tre finlandssvenska institutionsteatrarna i Svenskfinland numera egna publikarbetare.

2007–2009. Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten

Projektet Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten, som genomfördes år 2007–2009, hade som mål att öka förståelsen för företagsamheten som skapare och drivkraft i kulturarv och kulturmiljöer i Österbotten och för företagsamhetens kulturarv som resurs i den framtida utvecklingen.

Projektet var tvåspråkigt och genomfördes av KulturÖsterbotten i samarbete med Österbottens förbund. Projektledare var socionom YH Anna Buss (2007) och FM Johanna Enroth (2008–2009).

Projektet avslutades i augusti 2009. Som ett resultat utkom hösten 2009 två böcker, ”Företagsamhetens kulturhistoria i Österbotten” och ”Yrittäjyyden kulttuurihistoria Pohjanmaalla”. Böckerna distribuerades som klassuppsättningar till skolor i Österbotten.

2003–2005. Framtidsminnen

Projektet Framtidsminnen, som genomfördes år 2003–2005, hade kulturmiljö som tema. Projektet inleddes med en insamling för att kartlägga landmärken och mötesplatser som är viktiga för människorna i Svenska Österbotten. Nästan 3300 personer deltog och berättade om sina ”framtidsminnen”, platser som de på ett eller annat sätt vill bevara för framtiden.

Ett urval av dessa framtidsminnen dokumenterades på foto och film. Dessutom gjordes en webbpresentation av mötesplatser som var populära för femtio år sedan.

Projektet leddes av FM Heidi Hummelstedt.

2001–2002. Österbottniskt 1900-tal

Under läsåret 2001–2002 pågick projektet Österbottniskt 1900-tal i sjutton skolor i Svenska Österbotten. Tolv lågstadier, fyra högstadier och ett gymnasium medverkade i satsningen, som koordinerades av KulturÖsterbotten. Österbottens museum, Österbottens Traditionsarkiv och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi var viktiga samarbetspartner. Österbottniskt 1900-tal utmynnade i en stor utställning, ”Pampas på mammas och pappas tid”, på Österbottens museum i maj 2002.

Projektledare var FM Heidi Hummelstedt.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018