Sök projektbidrag hos KulturÖsterbotten!

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för

 • registrerade samfund
 • registrerade organisationer
 • registrerade föreningar.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, med vilket avses att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun, vara samarbetsprojekt eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (Svenska Österbotten).

I ansökan ska det framkomma hur projektet främjar skapandet av partnerskap och nätverk.

Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som allmänt verksamhetsbidrag. Om sökanden har beviljats projektbidrag för liknande ändamål tidigare, ska skillnaden mellan tidigare projekt framgå tydligt.

Projektet ska vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål, främja det svenska i Österbotten och basera sig på det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten, och någon av dess tre prioriteringar:

1: Tillgänglighet till kultur

Alla har rätt till kultur, vilket ger invånarna livskvalitet i vardagen. Det ska vara möjligt att ta del av professionellt producerad kultur på rimligt avstånd från hemmet. Tillgängligheten till kultur förbättras till exempel genom digital förmedling, vilket samtidigt öppnar upp utbudet för nya publikgrupper. Tillgängligheten främjas även genom att kulturverksamhet förs ut till sådana grupper som inte själva förmår begära eller kräva det. Kulturarbete kan inbegripa möjlighet att erbjuda subventionerade tjänster, om det anses främja tillgängligheten. Kulturen har en betydande roll i den utveckling som eftersträvas för landskapet.

2: Stöd för barn- och ungdomskultur

I Österbotten görs redan nu betydande satsningar på kulturutbudet för barn och ungdomar, men med tanke på den regionala jämlikheten är det viktigt att alla kommuner involveras. Barn och ungdomar bör oavsett socioekonomisk bakgrund kunna ta del av offentligt kulturutbud till exempel i skolan och på biblioteket. Att skapa konst och kultur är en källa till glädje för barn och ungdomar samtidigt som det stärker känslan av grupptillhörighet. Så som framtida kulturproducenter och -konsumenter deltar barn och ungdomar aktivt också i planering och genomförande av kulturevenemang och kulturprojekt.

3: Stimulans av en kreativ atmosfär

Ambitionen är att garantera aktörerna på kulturfältet i Österbotten goda verksamhetsförutsättningar. Grunden för en kreativ atmosfär läggs redan inom konstfostran och grundläggande konstundervisning för barn och unga och byggs sedan på genom yrkesstudier inom konstfacket och genom konststudier inom fria bildningen. En kreativ atmosfär, lämpliga arbetslokaler, erbjudande av arbetstillfällen och utveckling av kunnandet är förutsättningar för att konst- och kulturbranschen ska kännas lockande. Det behövs förmedlande aktörer, producenter, gemensamma mötesplattformar och konstnärsresidens för att främja arbetsmöjligheterna. Helt eller delvis tomma verksamhetslokaler kunde användas på nya sätt, men det förutsätter värdediskussion och innovativt tänkande kring lokalanvändningen.


Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas. Projektbidraget ska användas för kostnader som uppstått det år för vilket bidraget beviljats.

Viktigt: Eftersom KulturÖsterbottens projektbidrag är offentliga (samkommunala) medel, kan projektbidraget inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2024 var lediganslagna med ansökningstid i januari 2024. Ansökningstiden gick ut 31 januari.

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2024 över ett anslag på sammanlagt 65.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor. Eftersom projektmedlen är offentliga (samkommunala), kan ett projektbidrag från KulturÖsterbotten inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

Hur ansöker man?

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild webblankett, som är tillgänglig medan ansökningstiden pågår (år 2024: i januari).

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. År 2024: 12 mars.

Därefter kontaktas samtliga sökande per e-post. De som beviljats projektbidrag får då information om

 • hur bidraget ska rekvireras från KulturÖsterbotten
 • hur KulturÖsterbotten vill synas som projektfinansiär
 • hur verksamheten ska redovisas för KulturÖsterbotten.
Hur och när ska bidraget rekvireras?

Projektbidraget rekvireras med en skild blankett, som sänds till projektbidragsmottagarna.

Hur och när ska användningen av bidraget redovisas?

Den som har beviljats ett projektbidrag av KulturÖsterbotten ska senast den 31 mars året därpå redovisa hur bidraget har använts. Det görs på en särskild blankett.

Projektbidrag som beviljats år 2023 ska med andra ord redovisas senast 31.3.2024: PDF

Till redovisningen bifogas åtminstone

 • projektrapport
 • bokslut över projektet.

Också andra bilagor kan läggas till redovisningen.

Projektbidragsmottagare 2024

Kultursektionen beslöt på sitt möte 12.3.2024 att av 2024 års projektbidragsanslag bevilja bidrag till följande kultursatsningar:

13 § Tillgänglighet till kultur:

 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer Art Camp 2024, 800 euro
 • Kaskö Turism och Kultur r.f.: Kaskö Musiksommar: Morsdagskonsert och Julkonsert, 500 euro
 • Vasa stads Kultur- och bibliotekstjänster / Vasa Wildlife naturfilmfestivalen: Vasa Wildlife naturfilmsfestivalen 2024, 2000 euro
 • miCCa (Thomas Enroth & Mikaela Smedinga): Runeberg – dikt till sång, 1200 euro
 • Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.: Projekt Kaffekonst längs kusten, 500 euro
 • Regnbågsallians r.f.: Österbotten Pride 2024, 500 euro
 • Finlands Svenska Folkdansring r.f.: Folkdansutlärning på FDUVs läger i Österbotten, 500 euro
 • Lappfjärds folkhögskola: LaFolk Festivalen, 800 euro
 • Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium r.f.: Spelvärldens dimensioner, 500 euro
 • Oravais historiska förening r.f.: Kulturarvet som brobyggare, 800 euro
 • Resurscentret Föregångarna r.f.: StreetArt – tillgängligt för såväl konstnär som betraktare, 500 euro
 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: 42. Musikfestspelen Korsholm, 24–31.7.2024, tema: Sinnesbilder, 3000 euro
 • Kulturkojan r.f.: KulturKraft, 500 euro


14 § Stöd för barn- och ungdomskultur:

 • Musikteater i Österbotten r.f.: För turneföreställningen "Snäll Flicka", 800 euro
 • Partitura di Kuula ry / Partitura di Kuula r.f.: Orkesterläger på våren och hösten 2024, 800 euro
 • Finn Jakobstad r.f: Ansökan om bidrag för barn- och ungdomsprogram under Jakobs Dagar 2024, 500 euro
 • Wava-institutet: Crossover musikalen "Sofie&Caspian", 800 euro
 • Unga Scenkompaniet r.f.: Efterforskning och förberedande arbete av regi och koreografi till pjäsen "Buster Keaton på månen", 1200 euro
 • Kultur för folk & fä r.f.: Skolkonserter med indisk musik, 500 euro
 • Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f.: Kulturläger med sommarfestuppträdanden, 1200 euro
 • Tiainen ry: Sand drawing, 500 euro. Finansiären förutsätter att dokumentationen av ritprocessen delas med allmänheten och inte enbart med deltagarna.
 • Kristinestad stad: Upptäck konsten, 500 euro
 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter r.f.: För skapandet av tidernas jul 1920 ett nytt Finland, en digital julkalender för elever i grundskolan, 3000 euro
 • Folkmusiksällskapet r.f.: Folkmusikverkstäder i österbottniska skolor, 500 euro
 • Vasa sommaruniversitet r.f.: Mästarkurs i Vasa sommaren 2024 för unga instrumentstuderande både från Österbotten och utlandet, 1200 euro
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Över tröskeln 2.0, 2000 euro
 • Korsnäs Fotbollsförening -75 r.f.: Mångkulturellt samarbete inom fotboll, 500 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Skolmusik 2024, 3000 euro
 • Kristinestads 4H: Carlsroläger, 500 euro
 • Wava-institutet: Kika in i Wava! – Kreativ kraft åt barn och unga, 500 euro
 • Närpes Skolmusikkår: Tidsresa 1958 och framåt, 1000 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Finlands Ungdomskör, 2000 euro
 • Meteoria Söderfjärden / Sundom Bygdeförening: Hela dagen på Meteoria Söderfjärden: Upptäck, Skapa, och Dröm, 500 euro

15 § Stimulans av en kreativ atmosfär:

 • Project liv r.f.: Liv-kit till sjukhusen i Österbotten 2024, 500 euro
 • Dockteatern Lilla Åsnan: Den internationella dockteaterfestivalen ”VII – Pikku Aasi International Puppet Theatre Festival 2024, 1200 euro
 • Vasa stad / Vasa Körfestival: Vasa Körfestival XXX, 3000 euro
 • Bildkonstföreningen Jakarte: Jakarte x Juke residensverksamhet 2024, 800 euro
 • Our Air r.f.: Hemliga rum, 1200 euro. Finansiären förutsätter att processen och resultatet dokumenteras och kan användas som pilot för andra i regionen att ta del av.
 • Dots: förening för audiovisuell konst r.f.: The Silver Record, festival för experimentell analog film, 8–11 augusti 2024 i Vasa, 2000 euro
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Att skriva för scenen – en workshopsdag för revyskribenter, 500 euro
 • Jazzoo r.f.: Jeppis Jazz Festival, 2000 euro
 • Keski-Pohjanmaan Kamarioopperayhdistys ry: Isfåglarna-oopperan esitykset Kokkolassa ja Pietarsaaressa, 2000 euro
 • Jakobstads Sinfonietta (Jakobstads stad): Rusk Kammarmusik i Jakobstad 19–23.11.2024, 3000 euro
 • Art in Malakta r.f.: En dag för människan och miljö – inre och yttre hållbarhet, 500 euro
 • Filmkollektivet Ekta r.f.: Rörlig bild, nätverksträffar för den audiovisuella branschen i Österbotten, 500 euro.

Samtliga sökande har kontaktats per e-post.

Projektbidragsmottagare 2023

Kultursektionen beslöt på sitt möte 14.3.2023 att av 2023 års projektbidragsanslag bevilja bidrag till följande kultursatsningar:

Prioriteringen "Stimulans av en kreativ atmosfär":

 • Föreningen E r.f.: Seminarium: Vad är kvalitet i litteraturen? 500 euro
 • Bokens Hus i Vasa r.f.: Bokens Hus i Vasa, 1000 euro
  – Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Nattkolonin, 500 euro
 • Tidorum – arkitektur och byggnadsvård: Öppet seminarium: Kulturdriven platsutveckling för ökad regional attraktionskraft, 1000 euro
 • Jazzoo r.f.: Jeppis Jazz Festival 4–8 oktober 2023, 1500 euro
 • Jakobstads Sinfonietta: Rusk Kammarmusik i Jakobstad 2023, 3000 euro
 • Jakobstads Sinfonietta: Campus Allegro 10, 1500 euro
 • Kristinasällskapet r.f.: Förevisning och kurs i gamla renoveringsmetoder av byggnader, 500 euro
 • Dockteatern Lilla Åsnan: Den internationella dockteaterfestivalen ”VI – Pikku Aasi International Puppet Thatre Festival 2023", 1500 euro
 • Musikteater i Österbotten r.f.: Konstnärligt och pedagogiskt arbete för nykomponerade musikalen "Vänd om min längtan", 1000 euro
 • Kultur- och bibliotekstjänster, Vasa stad: Vasa XXIX körfestival 18–21.5.2023, 1500 euro
 • Project liv r.f.: Pyssel- och lekpåsar till sjukhusen och barnhemsjukhusen i Österbotten 2023, 500 euro

Prioriteringen "Tillgänglighet till kultur":

 • Reetta Saarikoski: Hejtå heimort (arbetstitel), 1000 euro
 • Art in Malakta r.f.: Mural Rural 3.0, 1500 euro
 • Keski-Pohjanmaan Kamarioopperayhdistys ry: Olli Kortekangas: "Isfåglarna" Operaproduktion, 2000 euro
 • Kristinestads Turistförening r.f.: Fiskets historia 1940–2000 Sideby–Kaskö, 500 euro
 • Regnbågsallians r.f.: Österbotten Pride 2023, 500 euro
 • Musikcafé After Eight r.f.: AE Summer ART 2023 – kultur för alla! 1000 euro
 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: 41. Musikfestspelen Korsholm, 26.7–2.8.2023, Temat: Momentum, 3000 euro
 • Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.: Kulturvännerna, 500 euro
 • Finlands Svenska Folkdansring r.f.: Utlärning av finlandssvenska folkdanser på FDUV:s läger i Österbotten sommaren 2023, 500 euro
 • Book Sounds: Finlandssvenska diktarröster, 1500 euro
 • Stiftelsen Pro Artibus: Pro Artibus samarbete med Lena Séraphin och arbetsgrupp, 1000 euro
 • Vasa stad, Kultur- och bibliotekstjänster: Vasa LittFest 2023, 1000 euro
 • Norra Österbottens svenska synskadade r.f.: Mörk konst – en utställning i mörker, 1000 euro
 • Konstföreningen Spectra: Art of 3 Towns, 500 euro
 • Kaskö Turism r.f.: Kaskö Musiksommar 13–16.7.2023, en festival för klassisk musik som ordnas i Kaskö, 1000 euro
 • Kristinestad stad: Fem kommuner kring jämlik konstundervisning, 3000 euro


Prioriteringen "Stöd för barn- och ungdomskultur":

 • Finlands svenska sång- och musikförbund: Blåslyftet 2023–2024: för nationell projektblåsorkester för ungdomar samt galahelgen Windfest 2024, 2000 euro
 • Wavainstitutet: Wava-institutets projekt Ordkonst som bedrivs i Jakobstadsnejden under åren 2021–2024, 1000 euro
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund: Teaterkalaset, 1000 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland: Skolmusik 2024, 3000 euro
 • Föreningen Kulturkarnevalen r.f.: Kulturkarnevalen 2023 i Vasa, 1500 euro
 • Vasa sommaruniversitet r.f.: Mästarkurs i Vasa för unga studerande i klassisk instrumentalmusik, 1500 euro
 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter: Mommo och mammas rum – "tidskapslar" till 1960- och 80-talet, 1000 euro
 • Jeppo Bygdespelmän förening r.f.: Historisk dokumentärfilm om Jeppomenuetten, Finlands immateriella kulturarv sedan 2017, 1500 euro
 • Stiftelsen Rasmusgården: Projekt Sagoskogen, 500 euro
 • Oravais historiska förening r.f.: Furirens teatersällskap, 2000 euro
 • GLÖD – Österbottens berättarcentrum r.f.: Kurs i musikaliskt berättande för ungdomar och unga vuxna, 500 euro
 • Yrkeshögskolan Novia: Nattexpressen – Del 1 av ett nordiskt samarbetsprojekt inom musikteater, 2000 euro
 • Unga Scenkompaniet r.f.: För förberedande arbete inför projektet OAS 2.0 - ett samarbete med Wasa Teater och Dramadialog, 1500 euro
 • Project liv r.f.: Project liv fotoutställning, ”Glada Barn och Sällsynta diagnoser”, 500 euro
 • Maxmo Hembygdsförening r.f.: Barnen och gamla traditioner, 1500 euro.

Samtliga sökande har kontaktats per e-post.

Extraordinära projektbidrag, hösten 2023
(med tjänsteinnehavarbeslut av kulturchefen, 11/2023):

 • Vexala byaforskare r.f.: Vexalapollen – medeltida odlingshistoria, 500 euro.
Projektbidragsmottagare 2022

Kultursektionen beslöt på sitt möte 9.3.2022 att bevilja projektbidrag av 2022 års anslag enligt följande:

Prioriteringen "Tillgänglighet till kultur":

 • Stiftelsen Juthbacka sr: Juthbacka festival, 1200 euro
 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter: Sinnenas sagostig, 1200 euro
 • Närpes konstklubb: Målarkavalkad 2022, 500 euro
 • Kristinasällskapet r.f.: Byggnadsvårdsseminarium i Kristinestad, 500 euro
 • Lappfjärds folkhögskola: Lafo folkmusikcenter – Folkpodden, 3000 euro
 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2022 / NaKu = Natur och kultur, 1000 euro
 • Kultur för folk och fä r.f.: YinYoga & Live Music, 500 euro
 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: Musikfestspelen Korsholm 40 år 27.7–4.8.2022 Tema: Sjungande skogar, 3000 euro
 • USM r.f.: Finlandssvenska beroendepodden, 500 euro
 • Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster / Vasa Wildlife-naturfilmfestivalen: Vasa Wildlife naturfilmsfestivalen 2022, 1500 euro
 • Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.: Kultur och glädje, 1000 euro
 • Vasa stad / Vasa LittFest: Vasa LittFest Vaasa 2022, 1200 euro
 • Resurscentret Föregångarna r.f.: Stylewars grafittiworkshop, 500 euro
 • Folkmusiksällskapet r.f.: Mobila folkmusikdagar 2022, 500 euro
 • Finlands svenska rollspelsförening Eloria r.f.: Korpkvädet, 1000 euro
 • Kaskö Musiksommar: Kaskö Musiksommar 2022, en festival för klassisk musik, 1200 euro
 • Musikteater i Österbotten r.f.: 10-minute musicals, 1200 euro
 • Vasa stads kulturtjänster: Vasa i gamla fotografier – ”I dessa kvarter 2”, 1200 euro
 • Art in Malakta r.f.: Festivalen New Beginning, 1500 euro
 • Wava-Institutet: Utvecklandet av ordkonst i Jakobstadsnejden, 1000 euro
 • Vasa Baroque r.f.: Vasa Baroques regionkonserter 2022, 500 euro
 • Karleby Vinteraccordeon: Karleby Vinteraccordeon 25 år: Tvåspråkiga barnoperan Vickan & Väinö, 500 euro.


Prioriteringen "Stöd för barn- och ungdomskultur":

 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter: Min hembygd, turnébara dramatiserade guidningar, 1200 euro
 • Crealio Design: Norrskensshow för grundskolor, 500 euro
 • Unga Scenkompaniet r.f.: "Lovlig frånvaro av hälsoskäl" – en 10-årsjubileumspjäs som riktar sig till högstadieungdomar, 3000 euro
 • Kuula-institutet / Vasa stad: Pianoevenemanget "Slätten klingar", 1000 euro
 • Art in Malakta r.f.: Kulturduschen, 1000 euro
 • Fotografiföreningen IBIS r.f.: We have a dream – mod, medmänsklighet och mänskliga rättigheter, 1200 euro
 • Scenkonstföreningen Spel r.f. / Den Klingande Grodan: Ljudbildboken utgående av pjäsen Grodan Kling och den försvunna vintern, 1000 euro.


Prioriteringen "Stimulans av en kreativ atmosfär":

 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Nattkolonin, 1000 euro
 • Platform r.f.: Projekt Labbet, 1000 euro
 • Yrkesakademin i Österbotten: Dataspel Sydösterbotten, 2000 euro
 • Dockteatern Lilla Åsnan: Den internationella dockteaterfestivalen ”V Pikku Aasi International Puppet Theatre Festival 2022", 1200 euro
 • Vasa stad / Vasa körfestival: Vasa körfestival XXVIII, 1200 euro
 • Jazzoo r.f.: Jeppis Jazz Festival 5–9 oktober 2022, 1500 euro
 • Dots: förening för audiovisuell konst r.f.: Analog Adventure, 1200 euro
 • KRS-TV r.f.: Grannsämja, 1000 euro
 • Bokens Hus i Vasa r.f.: Bokens Hus, 1200 euro
 • Jakobstads Sinfonietta RUSK Kammarmusik i Jakobstad: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 22–26.11.2022: "Gudar och gudinnor", 3000 euro
 • Dans i Österbotten r.f. – Regionala danscentret i Österbotten: Vidareutveckla professionella dansaktörers verksamhetsförutsättningar och dansresidensverksamheten, 500 euro.


Extraordinära projektbidrag, utdelning hösten 2022
(enligt beslut i kultursektionen 20.9.2022, 44 §, och med bevillningsbeslut av kulturchefen 17/2022):

 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter r.f.: Levandegöra medeltiden, 2000 euro
 • Mellersta Österbottens folkdansdistrikt: Arkivdans, 1500 euro.
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018