Sök projektbidrag från KulturÖsterbotten!

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för

  • registrerade samfund
  • registrerade organisationer
  • registrerade föreningar.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, med vilket avses att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (Svenska Österbotten). Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Projektet ska vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål för år 2019 och basera sig på det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten, och dess tyngdpunktsområden:

1) kultur som källa till välbefinnande (kulturverksamhet över sektorsgränserna, mångkultur)

2) fostran och utbildning inom konst och kultur (konst och kultur i skolan, stärkande av konst- och kulturutbildningar)

3) värn om kulturarv (museisektorn, synlighet för kulturella minnesorganisationer, österbottnisk litteratur och ordkonst)

4) mångsidigt samarbete inom kulturens område (verksamhet som förenar kulturellt olikartade befolkningsgrupper, residensverksamhet)

5) utkomst genom kultur (kulturföretagande, kulturturism).

Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2019 lediganslås i januari 2019 med sista ansökningsdag 31.1.2019. Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag under vårvintern.

Ansökan 2019

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2019 över ett anslag på sammanlagt 48.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor. Eftersom projektmedlen är offentliga (samkommunala), kan ett projektbidrag från KulturÖsterbotten inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

Hur ansöker man?

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild webblankett, som blir tillgänglig när projektbidragen lediganslås.

Ansökningslänk

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. År 2019 fattas bevillningsbesluten på kultursektionens möte 14 februari

Därefter kontaktas samtliga sökande per e-post. De som beviljats projektbidrag får då information om hur bidraget kan rekvireras från KulturÖsterbotten, på vilka sätt KulturÖsterbotten ska lyftas fram som delfinansiär inom projektverksamheten och hur projektet ska redovisas för KulturÖsterbotten.

Hur ska bidraget rekvireras?

Projektbidraget rekvireras på en särskild blankett (tillgängliggörs vintern 2019), som bidragsmottagaren ska fylla i och sända in till KulturÖsterbotten.

Viktigt: Ett projektbidrag ska rekvireras samma år som det beviljats, för verksamhet under det året!

Hur ska användningen av bidraget redovisas?

Den som har beviljats ett projektbidrag av KulturÖsterbotten ska senast den 31 mars året därpå redovisa hur bidraget har använts. Det görs på en särskild blankett:

Redovisning över användningen av projektbidrag beviljat år 2018: PDF

Blanketten kan fyllas i elektroniskt men bör sedan skrivas ut, undertecknas och sändas in till KulturÖsterbotten, antingen per brev till KulturÖsterbotten, PB 107, 65101 VASA, eller inskannad (som en pdf-fil) per e-post till info(at)kulturosterbotten.fi.

Till redovisningen bifogas åtminstone

  • projektrapport
  • bokslut över projektet.

Också andra bilagor kan läggas till redovisningen.

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018