Sök projektbidrag från KulturÖsterbotten!

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för

 • registrerade samfund
 • registrerade organisationer
 • registrerade föreningar.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, med vilket avses att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (Svenska Österbotten). Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Projektet ska vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål för år 2020 och basera sig på det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten, och dess tyngdpunktsområden:

1) kultur som källa till välbefinnande (kulturverksamhet över sektorsgränserna, mångkultur)

2) fostran och utbildning inom konst och kultur (konst och kultur i skolan, stärkande av konst- och kulturutbildningar)

3) värn om kulturarv (museisektorn, synlighet för kulturella minnesorganisationer, österbottnisk litteratur och ordkonst)

4) mångsidigt samarbete inom kulturens område (verksamhet som förenar kulturellt olikartade befolkningsgrupper, residensverksamhet)

5) utkomst genom kultur (kulturföretagande, kulturturism).

Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas. Projektbidraget ska användas för kostnader som uppstått det år för vilket bidraget beviljats.

Viktigt: Eftersom KulturÖsterbottens projektbidrag är offentliga (samkommunala) medel, kan projektbidraget inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2021 lediganslås i januari 2021 med sista ansökningsdag 31.1.2021. Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på sitt möte 16 mars.

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2021 över ett anslag på sammanlagt 47.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor. Eftersom projektmedlen är offentliga (samkommunala), kan ett projektbidrag från KulturÖsterbotten inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

Hur ansöker man?

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild webblankett, som är tillgänglig via denna webbsida under ansökningsperioden.

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. År 2021 fattas bevillningsbesluten på kultursektionens möte den 16 mars

Därefter kontaktas samtliga sökande per e-post. De som beviljats projektbidrag får då information om

 • hur bidraget ska rekvireras från KulturÖsterbotten
 • hur KulturÖsterbotten vill synas som projektfinansiär
 • hur verksamheten ska redovisas för KulturÖsterbotten.
Hur och när ska bidraget rekvireras?

Projektbidraget rekvireras med en skild blankett (som sänds till projektbidragsmottagarna).

Hur och när ska användningen av bidraget redovisas?

Den som har beviljats ett projektbidrag av KulturÖsterbotten ska senast den 31 mars året därpå redovisa hur bidraget har använts. Det görs på en särskild blankett:

Redovisning över användningen av projektbidrag som beviljats år 2020: PDF

Blanketten kan fyllas i elektroniskt men bör sedan skrivas ut, undertecknas och sändas in till KulturÖsterbotten, antingen per brev till KulturÖsterbotten, PB 107, 65101 VASA, eller inskannad (som en pdf-fil) per e-post till info(at)kulturosterbotten.fi.

Till redovisningen bifogas åtminstone

 • projektrapport
 • bokslut över projektet.

Också andra bilagor kan läggas till redovisningen.

Projektbidragsmottagare 2020

Totalt 31 sökande har beviljats projektbidrag av KulturÖsterbotten för verksamhet år 2020:

Offentliga organisationer &
Återkommande kulturevenemang och kulturprojekt:

 • Kulturbyrån i Jakobstad: Det regionala dansevenemanget MOVES 7.3.2020 i Jakobstad, 500 euro
 • Staden Jakobstad, Wava-institutet: Musikalen Sandra ljuger aldrig, 3000 euro
 • Vasa stad: Vaasa LittFest Vasa, 1500 euro
 • Staden Jakobstad, Wava-institutet: Ordkonst vid Wava-institutet, 1500 euro
 • Vasa stad: Vasa Körfestival, 3000 euro
 • Vasa stad, kultur- och bibliotekstjänster: Naturfilmsfestivalen Vaasa Wildlife Festival 2020, 1500 euro.
 • Jazzoo r.f.: Jeppis Jazz Festival 2020, 1500 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang 2020 tioårsjubileum, 3000 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Skolmusik 2020, 2500 euro
 • Vasa Baroque r.f.: Festivalen Vasa Baroque, 1500 euro
 • Jakobstads Sinfonietta: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2020, 3000 euro
 • Finlands svenska sång- och musikförbund r.f.: Blåsmusikträffar för ungdomar och vuxna amatörer som en del av Blåsmusikprojektet 2020, 1000 euro
 • Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund r.f.: Humlefestivalen 2020, 1500 euro
 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: Musikfestspelen Korsholm 29.7 - 5.8.2020 (Vild, fri och ensam!), 3000 euro
 • Föreningen Kulturkarnevalen r.f.: Kulturkarnevalen 2020 i Korsholm, 2000 euro
 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2.0, 1000 euro
 • Kaskö Turism och Kultur r.f.: Kaskö Musiksommar 2020, 1000 euro

Föreningar och stiftelser:

 • Bothnia Rhythm Orchestra: Bothnia Rhythm Orchestra, 1000 euro
 • Scenkonstföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan: Grodan Klings Jollerjam, 1000 euro
 • Filmkollektivet Ekta rf: Kurs i postproduktionsteknik inom film, 1000 euro
 • Filmkollektivet Ekta rf: Levande litteratur, 1500 euro
 • Art in Malakta rf: Aktiviteter kopplade till nätverket North Cultitude 6263, 1000 euro
 • Regionala danscentret i Österbotten / Dans i Österbotten rf: Residensprojektet dans i skolan, 1500 euro
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: ÅPSCEN 2, 500 euro
 • Project liv rf.: Vidareutveckling och expandering av pysselvagn till österbottniska sjukhus och långtidssjuka barn, 500 euro
 • Stundars rf: Filmdokumentation om traditionella vasstak, 500 euro
 • Art in Malakta rf: För Mural Rural, 1500 euro
 • Världsarvet i Kvarken rf: Människan och landhöjningen, 3000 euro
 • Stiftelsen Pro Artibus: En hållplats för konst, 500 euro
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU: Teaterkalaset, 1000 euro
 • Unga Scenkompaniet rf: "Hurra, min kropp!", en daghems- och förskolepjäs om kropp, självbild, gränser och integritet, 1500 euro.
Projektbidragsmottagare 2019

Kultursektionen beslöt på sitt möte 14.2.2019 att bevilja projektbidrag enligt följande:

Stora återkommande kulturevenemang och kulturprojekt:
(sökandens namn – projektets namn – beviljat bidragsbelopp)

 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang 2019, 1500 euro
 • Jakobstads Sinfonietta (staden Jakobstad): RUSK Kammarmusik i Jakobstad 19–23.11.2019, 1500 euro
 • Bergö Öråd r.f.: Skärifolk 2019, 1000 euro
 • Film i Österbotten r.f.: Årets Film 2019–2020, 1000 euro
 • Vasa Baroque r.f.: Festivalen Vasa Baroque i oktober 2019, 1000 euro
 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: Musikfestspelen Korsholm 25.7–1.8.2019 – Sic Vita – LIVET! 3000 euro
 • Tanssikipinä ry: Vasa Dance Challenge, 500 euro
 • Vasa Körfestival / Vasa stad: Vasa Körfestival, 2500 euro
 • Vasa LittFest / Vasa stad: Vasa LittFest, 2500 euro
 • Kaskö Musiksommar 2019: Kaskö Musiksommar 2019, 1500 euro

Offentliga organisationer och företag:
(sökandens namn – projektets namn – beviljat bidragsbelopp)

 • Kuula-institutet: Tavlor på en utställning, 2000 euro
 • Jakobstadsnejdens musikinstitut: Tvåspråkig multikonstföreställning skapad av barn och unga vid Jakobstadsnejdens musikinstitut, 2000 euro

Föreningar och stiftelser:
(sökandens namn – projektets namn – beviljat bidragsbelopp)

 • Filmkollektivet Ekta r.f.: Fyradagars kurs om att vara filmproducent, 1000 euro
 • Filmcentrum Botnia r.f.: Barnfilmer runt regionen, 500 euro
 • Scenkonstföreningen Spel r.f. / Den Klingande Grodan: Turnerande dockteaterpjäs ”Grodan Kling och cirkusens hemlighet”, 2000 euro
 • Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund r.f.: PEACE, ett mångkulturellt fredsprojekt som förenar ord, dans och bildkonst i ett festivalkoncept, 1000 euro
 • Närpesnejdens fredsförening r.f.: Multikonstnärlig och multikulturell happening i samband med föreningens 90-årsjubileum 2019, 500 euro
 • Finlands svenska sång- och musikförbund / Blåsmusikprojekt 2018–2020: Regionala blåsmusikträffar som del av Blåsmusikprojekt 2018–2020, 1500 euro
 • AiM r.f. (Art In Malakta): OrdKonstLab på Malakta, 1000 euro
 • AiM r.f. (Art In Malakta): Kompetenshöjande seminarier för kreatörer och kulturfolk, 800 euro
 • Finlands Svenska Folkdansring r.f.: Utlärning av finlandssvenska folkdanser på FDUV:s läger i Vörå, Karleby och Jakobstad sommaren 2019, 500 euro
 • Österbottens hantverk r.f. : Plattform för hantverkskunnandet i kommunerna i Österbotten, 1500 euro
 • Regionala danscentret i Österbotten / Dans i Österbotten r.f.: Danskonst riktat åt barn och ungdom: Dansteaterverket EMOJI, föreställningen ”Född gammal”, 4000 euro
 • Konstföreningen Spectra r.f.: Stort målarevenemang, 1000 euro
 • Vestersundsby folkdanslag: Dansfest 2019 i Jakobstad, 1500 euro
 • Koskö Hembygdsförening: Vasa landsbygdens dialekter (Korsholm, Maxmo, Vasa), 1000 euro
 • Kaskö hembygds- och museiförening: Utställningen ”Sjömän i Kaskö” (arbetsnamn), 1000 euro
 • Dots: förening för audiovisuell konst r.f.: Residensvistelser för mångkulturella konstnärer, 500 euro
 • Dockteatern Lilla Åsnan: Den internationella dockteaterfestivalen ”III Pikku Aasi International Puppet Theatre Festival 2019”, 2000 euro
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Lokalt barnprogram – en inspirationsdag för barnverksamhet vid föreningshusen, 500 euro
 • Oravais historiska förening r.f.: Samarbetsprojekt kring historien om Armfeldts karoliner 1718–1719, 1500 euro
 • Psykosociala Förbundet r.f.: Teater Hekates föreställning ”Bara noja, paranoia”, 1000 euro

Kultursektionen beslöt på sitt möte 23.4.2019 att bevilja projektbidrag till ytterligare fyra mottagare:

 • Unga Scenkompaniet r.f.: Vi syns, vi finns, vi hörs, 1500 euro
 • Project Liv r.f.: Prototyp av pysselvagn till de österbottniska sjukhusen, 500 euro
 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2.0, 1000 euro
 • Kvarnen samkommun: Nordiskt berättarseminarium i Kronoby sommaren 2019, 700 euro.

Bidragsbeloppet uppgår till totalt 48.000 euro.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018