Sök projektbidrag från KulturÖsterbotten!

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för

 • registrerade samfund
 • registrerade organisationer
 • registrerade föreningar.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, med vilket avses att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (Svenska Österbotten). Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Projektet ska vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål för år 2020 och basera sig på det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten, och dess tyngdpunktsområden:

1) kultur som källa till välbefinnande (kulturverksamhet över sektorsgränserna, mångkultur)

2) fostran och utbildning inom konst och kultur (konst och kultur i skolan, stärkande av konst- och kulturutbildningar)

3) värn om kulturarv (museisektorn, synlighet för kulturella minnesorganisationer, österbottnisk litteratur och ordkonst)

4) mångsidigt samarbete inom kulturens område (verksamhet som förenar kulturellt olikartade befolkningsgrupper, residensverksamhet)

5) utkomst genom kultur (kulturföretagande, kulturturism).

Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas. Projektbidraget ska användas för kostnader som uppstått det år för vilket bidraget beviljats.

Viktigt: Eftersom KulturÖsterbottens projektbidrag är offentliga (samkommunala) medel, kan projektbidraget inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2021 var lediganslagna i januari 2021 med sista ansökningsdag 31.1.2021. Kultursektionen fattade beslut om beviljande av projektbidrag på sitt möte 16 mars.

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2021 över ett anslag på sammanlagt 47.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor. Eftersom projektmedlen är offentliga (samkommunala), kan ett projektbidrag från KulturÖsterbotten inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

Hur ansöker man?

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild webblankett, som är tillgänglig via denna webbsida under ansökningsperioden. (Ansökningstiden för projektbidrag år 2021 gick ut 31 januari.)

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. År 2021 fattades bevillningsbesluten på kultursektionens möte den 16 mars. 

Därefter kontaktas samtliga sökande per e-post. De som beviljats projektbidrag får då information om

 • hur bidraget ska rekvireras från KulturÖsterbotten
 • hur KulturÖsterbotten vill synas som projektfinansiär
 • hur verksamheten ska redovisas för KulturÖsterbotten.
Hur och när ska bidraget rekvireras?

Projektbidraget rekvireras med en skild blankett (som sänds till projektbidragsmottagarna).

Hur och när ska användningen av bidraget redovisas?

Den som har beviljats ett projektbidrag av KulturÖsterbotten ska senast den 31 mars året därpå redovisa hur bidraget har använts. Det görs på en särskild blankett:

Redovisning över användningen av projektbidrag som beviljats år 2020: PDF

Blanketten kan fyllas i elektroniskt men bör sedan skrivas ut, undertecknas och sändas in till KulturÖsterbotten, antingen per brev till KulturÖsterbotten, PB 107, 65101 VASA, eller inskannad (som en pdf-fil) per e-post till info(at)kulturosterbotten.fi.

Till redovisningen bifogas åtminstone

 • projektrapport
 • bokslut över projektet.

Också andra bilagor kan läggas till redovisningen.

Projektbidragsmottagare 2021

Kultursektionen beviljade på sitt möte 16.3.2021 projektbidrag till totalt 33 projektsatsningar för år 2021:

A. Offentliga organisationer och företag

 • Kvarkenrådet – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete: Kvarkenfest 2022 – en folklig kulturfestival, 3000 euro

 • ReThink NMS: 1808–09 – då det svenska riket klövs itu, 1000 euro


B. Återkommande kulturevenemang och kulturprojekt

 • Art in Malakta r.f.: För att knyta österbottniska konstnärer och kulturaktörer till projektet Culture Connections 6263, 1500 euro

 • Jakobstads Sinfonietta / RUSK Kammarmusik i Jakobstad: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2021, 3000 euro

 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: "Musikfestspelen Korsholm 28.7–5.8.2021. Tema: Sånger ur jorden, tillgänglighet och klimattänk, 3000 euro

 • Vasa LittFest Vaasa 2021: Vasa LittFest Vaasa 2021, 2000 euro

 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Skolmusik 2021, 3000 euro

 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang 2021, 3000 euro

 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2021 / Natur och kultur, 1500 euro

 • Unga Scenkompaniet r.f.: "Om igen och igen och igen om mig", en storslagen scenisk gestaltning för barn i åldern 1–3 år, 2000 euro

 • Project liv r.f.: Pysselvagn på sjukhus i Österbotten, 500 euro

C. Föreningar och stiftelser

 • Art in Malakta r.f.: Mural Rural, 1500 euro

 • Danssportföreningen Rolling r.f.: Dansa digitalt, 500 euro

 • Österbottens hantverk r.f.: Virtuell verklighet, ett utvecklingsprojekt, 1000 euro

 • GLÖD – Österbottens berättarcentrum: Nätverk för berättare i Österbotten, 500 euro

 • Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter r.f.: Jul i Österbotten anno 1899, 2000 euro

 • Stundars r.f.: Rastlekar i Österbotten, 500 euro

 • Närpes Hembygdsförening: Stella Polaris – Spioner i Österbotten, 1500 euro

 • Folkmusiksällskapet r.f.: Turné med folkmusikworkshops i lågstadieskolor i Österbotten, 500 euro

 • Bland typer & tryck r.f.: Vilka typer, ett seminarium om text och bokstäver, 500 euro

 • Ung Företagsamhet r.f.: Genom ungas ögon, 1000 euro

 • Oravais historiska förening r.f.: På väg mot nya äventyr, 1500 euro

 • Dans i Österbotten r.f. / Regionala danscentret i Österbotten: The New Normal, 500 euro

 • Dans i Österbotten r.f. / Regionala danscentret i Österbotten: The Next Steps, 1000 euro

 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Österbottniska Podden, 500 euro

 • Petsmo Ungdomsförening r.f.: Petsmo vandringsled, 2000 euro

 • Finlands Svenska Folkdansring r.f.: Utlärning av finlandssvenska folkdanser på FDUV:s läger i Vörå och Karleby sommaren 2021, 500 euro

 • Resurscentret Föregångarna r.f.: Graffiti – färg, form, frihet och flow, 500 euro

 • Filadelfiaförsamlingen i Närpes r.f.: Finsk matkultur för invandrare, 500 euro

 • Konstföreningen Marina r.f.: Konst för alla, 500 euro

 • Project liv r.f.: Kartläggning över behovet att Project Liv goes senior, 500 euro

 • Stiftelsen Juthbacka: Topelius möter Sibelius, 1000 euro

 • Stiftelsen Juthbacka: Skogens melodi, 1500 euro


Bidragsbelopp, totalt (för alla tre kategorier): 43.500 euro.

Projektbidragsmottagare 2020

Totalt 31 sökande har beviljats projektbidrag av KulturÖsterbotten för verksamhet år 2020:

Offentliga organisationer &
Återkommande kulturevenemang och kulturprojekt:

 • Kulturbyrån i Jakobstad: Det regionala dansevenemanget MOVES 7.3.2020 i Jakobstad, 500 euro
 • Staden Jakobstad, Wava-institutet: Musikalen Sandra ljuger aldrig, 3000 euro
 • Vasa stad: Vaasa LittFest Vasa, 1500 euro
 • Staden Jakobstad, Wava-institutet: Ordkonst vid Wava-institutet, 1500 euro
 • Vasa stad: Vasa Körfestival, 3000 euro
 • Vasa stad, kultur- och bibliotekstjänster: Naturfilmsfestivalen Vaasa Wildlife Festival 2020, 1500 euro.
 • Jazzoo r.f.: Jeppis Jazz Festival 2020, 1500 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang 2020 tioårsjubileum, 3000 euro
 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Skolmusik 2020, 2500 euro
 • Vasa Baroque r.f.: Festivalen Vasa Baroque, 1500 euro
 • Jakobstads Sinfonietta: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2020, 3000 euro
 • Finlands svenska sång- och musikförbund r.f.: Blåsmusikträffar för ungdomar och vuxna amatörer som en del av Blåsmusikprojektet 2020, 1000 euro
 • Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund r.f.: Humlefestivalen 2020, 1500 euro
 • Musikfestspelen Korsholm r.f.: Musikfestspelen Korsholm 29.7 - 5.8.2020 (Vild, fri och ensam!), 3000 euro
 • Föreningen Kulturkarnevalen r.f.: Kulturkarnevalen 2020 i Korsholm, 2000 euro
 • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2.0, 1000 euro
 • Kaskö Turism och Kultur r.f.: Kaskö Musiksommar 2020, 1000 euro

Föreningar och stiftelser:

 • Bothnia Rhythm Orchestra: Bothnia Rhythm Orchestra, 1000 euro
 • Scenkonstföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan: Grodan Klings Jollerjam, 1000 euro
 • Filmkollektivet Ekta rf: Kurs i postproduktionsteknik inom film, 1000 euro
 • Filmkollektivet Ekta rf: Levande litteratur, 1500 euro
 • Art in Malakta rf: Aktiviteter kopplade till nätverket North Cultitude 6263, 1000 euro
 • Regionala danscentret i Österbotten / Dans i Österbotten rf: Residensprojektet dans i skolan, 1500 euro
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: ÅPSCEN 2, 500 euro
 • Project liv rf.: Vidareutveckling och expandering av pysselvagn till österbottniska sjukhus och långtidssjuka barn, 500 euro
 • Stundars rf: Filmdokumentation om traditionella vasstak, 500 euro
 • Art in Malakta rf: För Mural Rural, 1500 euro
 • Världsarvet i Kvarken rf: Människan och landhöjningen, 3000 euro
 • Stiftelsen Pro Artibus: En hållplats för konst, 500 euro
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU: Teaterkalaset, 1000 euro
 • Unga Scenkompaniet rf: "Hurra, min kropp!", en daghems- och förskolepjäs om kropp, självbild, gränser och integritet, 1500 euro.
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018