Kulturåret 2023

Kulturåret 2023 präglades vid KulturÖsterbotten av stark aktivitet och kreativt samarbete såväl inom den så kallade basverksamheten som inom enhetens egen projektverksamhet.

Många människomöten kom till stånd under året och nya projektidéer föddes, ofta som ett resultat av dessa unika möten mellan kreativa individer.

KulturÖsterbotten har vitt förgrenade samarbetsnätverk både i hemlandet och utomlands, vilket syns i verksamheten. En del av satsningarna genomförs i samarbete med Österbottens förbund, vilket är naturligt, eftersom det geografiska området är i stort detsamma.

Det nordiska inslaget är starkt och märks bland annat inom projektverksamheten. KulturÖsterbotten har ett flertal samarbetsparter i Sverige och Norge samt på Åland.

KulturÖsterbotten är tacksam för understöd och bidrag från bl.a. Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svensk-österbottniska samfundet, Suomen kulttuurirahasto, LEADER-programmet, Interreg-programmet, Nordplus Adult, Thurings stiftelse, Gesellius minnesfond, Hedmans stiftelse, Aktiastiftelsen i Vasa, Olof och Siri Granholms stiftelse. Tack vare dessa lyckas vi genomföra en omfattande och kreativ verksamhet.


Projektverksamheten vid KulturÖsterbotten

Projektverksamheten fortgick under året. Verksamheten finansierades främst genom externa bidrag från fonder och stiftelser samt EU-program. KulturÖsterbotten ansökte år 2023 om 30 olika bidrag för sin verksamhet. Av ansökningarna beviljades 24. Understöden och bidragen uppgick år 2023 till ett totalbelopp på knappt 450 000 euro.

Tre stora Leader-projekt avslutades under året:

  • ARgh – Augmented Reality genom historiesamarbete i samarbete med YH Novia och Medeltidsveckan på Gotland. Applikationen har över 100 nedladdningar. Drygt 380 personer har deltagit i informationstillfällen om appen och Korsholms vallar.

  • Kurant – kulturarv för nutid med tradition, i samarbete med Berättarnätet Kronoberg. I projektet producerades 10 poddavsnitt som strömmats sammanlagt 566 gånger. Sex av avsnitten sändes i Radio Vaasa.

  • Projektet Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien ordnade maritima temautställningar på sju orter under sommaren. Drygt 1100 personer besökte utställningarna.

Två Interreg-projekt fortsatte sin verksamhet: Bothnia Business Heritage och ICH North – Passing on Our Musical Heritage. Samarbeten kring immateriellt kulturarv med Berättarnätet Kronoberg i Sverige och Stiftinga Hilmar Alexandersen i Norge fortsätter.

Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund har varit samarbetsparter i projektet Ordkonst för äldre. Materialet från projektet – inalles sju filmer varav två på svenska samt inspirationsmaterial för ordkonststunder – finns fritt tillgängligt på KulturÖsterbottens materialbank. Filmerna visades under hösten på kanalen Onni-TV och finns nu även på YouTube.

Projektet Kultur tillsammans med en erfarenhetsexpert syftar till att utveckla frivilligverksamheten med bl.a. samarbetsmodeller för tredje sektorns aktörer och kommunerna. Projektet genomförs i samarbete mellan Österbottens förbund, Malax och Korsholms kommuner, Vasa stad och staden Jakobstad.

Sydkustens landskapsförbund och KulturÖsterbotten driver gemensamt projektet Kulturum – forum för konstundervisning. Projektet finansieras med Svenska Kulturfondens SKAPA-medel och främjar den grundläggande konstundervisningen i regionen.

KulturÖsterbotten fortsätter vara aktiv part i utvecklandet av St Olavsleden, en vandringsled som kopplas ihop med pilgrimsleden till Trondheim. Samkommunen Kvarnen är huvudman för arbetet.

KulturÖsterbotten stod under hösten värd för de finlandssvenska museidagarna, detta på uppdrag av Svenska Kulturfonden. Ett sjuttiotal museianställda från hela Svenskfinland slöt upp i Vasa och tog del av ett digert program. Responsen efteråt var mycket god.

Under hösten ordnades två traditionsmässor, s.k. Oppsitor, i Sundom och Oravais, där aktörer inom immateriellt kulturarv (levande traditioner) visade upp sig och samverkade med varandra och med besökarna. Drygt 200 personer besökte mässorna och ett fyrtiotal utställare fanns på plats. Skolworkshoppar ordnades i alla 13 medlemskommuner där drygt 500 elever fick pröva på olika typer av traditionellt hantverk och dans.  

En tvåspråkig branschdag för ungdomslitteratur ordnades i Vasa i mars 2023. Dagen ordnades i hybridform p.g.a. en tågstrejk. I programmet deltog författare och sakkunniga inom ungdomslitteratur samt ungdomar som berättade om sina egna litteraturintressen.

LÄS MERA om våra projekt här!

De arkeologiska utgrävningarna vid Korsholms vallar

De arkeologiska utgrävningarna vid Korsholms vallar, som inleddes år 2022, fortsatte år 2023 med mycket lyckat resultat. Exceptionella fynd gjordes. Bland annat hittades delar av en husgrund, där de äldsta träresterna efter vetenskapliga laboratorieanalyser visat sig härstamma från slutet 1300-talet.

I grävningarna deltog ett femtiotal skolelever från Borgaregatans skola och Variskan yhtenäiskoulu i Vasa. Arbetet leddes av arkeolog FM Jan Fast. Utgrävningarna och fynden fick stor uppmärksamhet i massmedia.

LÄS MERA om utgrävningarna vid Korsholms vallar här!

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten

Verksamheten vid Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten var lika livlig år 2023 som tidigare. Luckan i Karleby var med och ordnade 36 evenemang som lockade totalt 2100 deltagare. Under årets ordnades 16 barn- och ungdomsevenemang där 800 barn hade möjlighet att delta.

Luckan i Sydösterbotten har haft 2200 deltagare fördelat på ett tjugotal evenemang. Av dessa är merparten riktade till barn och unga. Särskilt uppskattade blev sommarens Barnfest och Julfest för alla. Speciellt glädjande var att många nyinflyttade barn hittade evenemangen.

LÄS MERA om Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten här!

Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars

Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars, som drivs i nära samarbete med Stundars museum, fortsätter locka lovande unga bildkonstnärer från världens alla hörn. Residenset gästades år 2023 av Lenka Holiková (Tjeckien / Mexiko), Tanja Hamester (Tyskland) och Margot Araujo (Frankrike). Samtliga gästkonstnärer levererade bl.a. Artist Talks samt ordnade utställningar och konstverkstäder i regionen. Holiková ställde under hösten ut sina verk i Arte Mare vid Världsarvsporten i Replot (Korsholm), medan Hamester bl.a. medverkade med en omtyckt konstverkstad – Empowering Archives – på Konstens natt i Vasa.

Open Call för residensvistelse år 2024, med ansökningsdeadline 31.5.2023, hämtade in totalt 37 ansökningar från olika delar av världen. Referensgruppen för residenset beslöt att bjuda in tre nya gästkonstnärer år 2024: Tianyu Chen (Kina / Nederländerna), Takatoku Nishi & Yumeo Nakayama (Japan) och Xiayi Su (Kina / Storbritannien).

Ateljé Stundars och stiftelsen Pro Artibus kommer att år 2024 inleda ett närmare samarbete kring gäskonstnärsutbyte. En preliminär överenskommelse om saken träffades år 2023.

LÄS MERA om gästkonstnärsresidenset här!

Evenemangskalendern "Det händer i Österbotten"

Evenemangskalendern "Det händer i Österbotten", som upprätthålls i samarbete med Österbottens förbund, Visit Vaasa och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, marknadsför effektivt evenemang i hela Österbotten och används flitigt av såväl evenemangsarrangörer som publik. Antal användare och sidvisningar låg år 2023 i stort sett på samma nivå som året innan (antal användare ca 51.000, antal sidvisningar ca 104.000). På grund av ett tekniskt missöde finns dock exakta uppgifter att tillgå endast fram till medlet av juli 2023.

Kalendern lockar ständigt också nya evenemangsarrangörer. År 2023 registerade sig 179 nya evenemangsarrangörer på kalendern, vilket innebär att antalet arrangörer nu uppgår till inemot 1400.

"Det händer i Österbotten" är gratis för alla, såväl evenemangsarrangörer som publik. Evenemangskalendern är även helt annonsfri. Kalendern är tekniskt sammankopplad bl.a. med Vasaregionens evenemangskalender samt med ett stort antal andra region- och kommunkalendrar i Österbotten. Kalenderns omfattande evenemangsdata används också för evenemangssammanställningar i bl.a. HSS-Medias säsongbilagor.

BEKANTA DIG med evenemangskalendern här!

Litteratursatsningar

Litteratursatsningen Brösttoner och litteratursamarbetet mellan Österbotten och Västerbotten – LitteraTur och Retur – genomfördes även år 2023 som en del av programutbudet under Vasa LittFest samt under Svenska veckan.

En tvåspråkig branschdag för ungdomslitteratur ordnades i Vasa i mars 2023. I början av maj medverkade KulturÖsterbotten på Österbottens bokmässa, som pågick i tre dagar i Vasa.

KulturÖsterbotten samarbetade under året också med landskapsförbundet i Södra Österbotten samt med Österbottens förbund kring ett ordkonstprojekt för seniorer, Ordkonst för äldre. Materialet från projektet – sju filmer samt inspirationsmaterial för ordkonststunder – finns fritt tillgängligt på KulturÖsterbottens materialbank.

LÄS MERA om våra litteratursatsningar här!

Svenska veckan – i Vasa & Korsholm samt i Karleby och Sydösterbotten

Svenska veckan, det största kulturevenemanget i Svenskfinland, firas i Österbotten på tre orter: Vasa & Korsholm samt Karleby och Sydösterbotten. På alla tre Svenska veckan-orter koordineras programsatsningarna av KulturÖsterbotten och dess två Luckan-enheter.

Svenska veckan genomfördes på alla tre österbottniska Svenska veckan-orter med ett mångsidigt programutbud, som producerades i samarbete med ett stort aktörsnätverk på respektive ort. Programmet lockade tusentals besökare. De allra flesta programinslag var avgiftsfria för publiken.

Svenska veckan koordineras på nationell nivå av Folktinget.Övergripande mål inom SÖFUK och hur de främjas vid KulturÖsterbotten:

Kunden är ständigt i centrum i all vår verksamhet

KulturÖsterbotten värdesätter medlemskommunernas kulturansvariga som sina närmaste samarbetsparter och kunder. KulturÖsterbotten identifierar sina kunder bland kulturaktörerna i Österbotten, samt bland övriga aktörer med inverkan på kulturen i Österbotten.

Medlemskommunerna samlades till gemensam dag i maj på Tottesunds herrgård, där kulturansvariga från samkommunens medlemskommuner deltog, 25 personer.

Studiebesök till Umeå på hösten, 20 deltagare från sex av medlemskommunerna samt från arrangörerna: KulturÖsterbotten, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Centret för konstfrämjande.


Kultursektionen delar årligen på basen av ansökningar ut bidrag till kulturprojekt. Projektbidragen stöder kulturverksamheten inom prioriterade temaområden i Österbotten, verksamhet som involverar aktörer som är KulturÖsterbottens kunder.

I januari inkom 80 projektbidragsansökningar av vilka 43 beviljades på kultursektionens möte i mars. På våren delades 67 500 euro ut, medan ett extra bidrag på 500 euro delades ut på hösten. Två projektbidragsansökningar drogs tillbaka.


KulturÖsterbotten driver en egen omfattande projektverksamhet för utvecklingsarbete inom specifika kulturfrågor. Allt projektarbete sker i samarbete med aktörer som vi ser som våra kunder, och med invånarna i samkommunens område som indirekt kundgrupp.

Tre stora Leader-projekt avslutades under året:

(1) ARgh – Augmented Reality genom historiesamarbete i samarbete med YH Novia och Medeltids-veckan på Gotland. Applikationen har över 100 nedladdningar. Drygt 380 personer har deltagit i informationstillfällen om appen och Korsholms vallar.

(2) Kurant – kulturarv för nutid med tradition, i samarbete med Berättarnätet Kronoberg. I projektet producerades 10 poddavsnitt som strömmats sammanlagt 566 gånger. Sex av avsnitten sändes i Radio Vaasa.

(3) Projektet Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien ordnade maritima temautställningar på sju orter under sommaren. Drygt 1100 personer besökte utställningarna.


Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten betjänar kunder i respektive region med en mångsidig service och erbjuder egna kulturevenemang.

Luckornas verksamhet var lika livlig under året som tidigare. Luckan i Karleby var med och ordnade 36 evenemang som lockade 2100 deltagare. Alla evenemang under Svenska veckan drog en publik på 1200 personer. 16 barn- och ungdomsevenemang har ordnats där 800 barn haft möjlighet att delta. Luckan i Sydösterbotten har haft 2200 deltagare fördelat på ett tjugotal evenemang. Av dessa är merparten riktade till barn och unga.

De digitala lösningarna är integrerade i verksamheten och stöder interaktion och delaktighet

KulturÖsterbottens kontakter utåt samt projektevenemang och -samlingar ordnas i viss mån som digitala lösningar. KulturÖsterbotten är synlig och aktiv på sociala medier.

En branschdag för ungdomslitteratur ordnades som hybridevenemang. Totalt deltog ca 30 personer i evenemanget, på plats vid Ritz och genom streamen. I efterhand har ca 100 personer sett inspelningen.

En stor del av projektens resultat finns samlade på KulturÖsterbottens hemsida samt på KulturÖsterbottens YouTube-kanal. Antalet visningar på YouTube-kanalen är 16 440, medan antalet visningstimmar är 1647. Materialet på hemsidans materialbank har öppnats över 3200 gånger.

KulturÖsterbotten samt Luckorna är aktiva på sociala medier, Facebook och Instagram. Nyheter publiceras även på hemsidan kulturosterbotten.fi och på luckan.fi


Luckorna i Karleby samt Sydösterbotten och projektverksamheten inom KulturÖsterbotten planerar och genomför olika digitala evenemang.

Många upplever en trötthet på digitala evenemang, speciellt inom kulturbranschen. Således har de kulturevenemang som ordnats varit IRL. Luckorna har dock en aktiv närvaro på sociala medier, ca 1500 följare, och informerar regelbundet om svenska kulturevenemang via digitala kanaler.


Evenemangskalendern Det händer i Österbotten, som upprätthålls i samarbete med Österbottens förbund, Visit Vasa och VASEK, marknadsför effektivt evenemang i hela Österbotten.

Antal användare och sidvisningar låg år 2023 på samma nivå som året innan, antal användare ca 51 000, antal sidvisningar ca 104 000. År 2023 registrerade sig 179 nya evenemangsarrangörer på kalendern, totala antalet arrangörer är nu 1400.


Nya digitala användningsmöjligheter för samkommunens konstsamling.

Samkommunens omfattande konstsamling finns samlad digitalt och denna har uppdaterats. Tyvärr har inte extern finansiering erhållits för att kunna inleda digitala utställningar. Katalogen uppdateras kontinuerligt och upprätthålls för framtida bruk.

Vi är drivande lokalt med nationell och internationell förankring

Konstnärsresidenset Ateljé Stundars utgör en kulturell mötesplats där internationellt meriterade konstnärer interagerar med österbottniska konstnärer, konststuderande samt övriga konstintresserade.

Tre gästkonstnärer har vistats vid Ateljé Stundars och engageras i konstnärliga aktiviteter i regionen: Lenka Holiková (Tjeckien / Mexiko), Tanja Hamester (Tyskland) och Margot Araujo (Frankrike). Samtliga gästkonstnärer levererade bl.a. Artist Talks samt ordnade utställningar och konstverkstäder i regionen. Holiková ställde under hösten ut sina verk i Arte Mare vid Världsarvsporten i Replot (Korsholm). Hamester medverkade med en omtyckt konstverkstad – Empowering Archives – på Konstens natt i Vasa.

Open Call för residensvistelse år 2024, med ansökningsdeadline 31.5.2023, hämtade in totalt 37 ansökningar från olika delar av världen.


Den internationella projektverksamheten fortsätter. Målsättningen är att minst tre länder medverkar. Verksamhet inom det s.k. ”mittnordenområdet” uppmärksammas särskilt.

Två Interreg-projekt fortsatte sin verksamhet: Botnia Business Heritage och ICH North – Passing On our Musical Heritage. Samarbeten kring immateriellt kulturarv med Berättarnätet Kronoberg i Sverige och Stiftinga Hilmar Alexandersen i Norge fortsätter.


KulturÖsterbotten uppmärksammar den finlandssvenska och svenskösterbottniska litteraturen genom internationella projekt och samarbetsaktiviteter.

Litteratursatsningen Brösttoner och litteratursamarbetet mellan Österbotten och Västerbotten, LitteraTur och Retur, genomfördes som en del av Vasa LittFest samt Svenska veckan. Publiken för de egna evenemangen uppgick till ett femtiotal varav hälften var barn och unga.

En tvåspråkig branschdag för ungdomslitteratur ordnades i Vasa i mars 2023. Ca 30 deltog på plats och ett hundratal såg streamen digitalt.

Projektet Ordkonst för äldre genomfördes med Södra Österbottens förbund och Österbottens förbund. I projektet producerade sju filmer som visades på kanalen Onni-TV under fyra veckor på hösten. De hade i medeltal drygt 200 000 tittare per vecka.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018