Kurant – Kulturarv för
nutid med tradition

Projekt Kurants logo - en tolkning av Björkö-målarnas blomdekorationer med namnet skrivet i blått på ett gult fält.

Projektet Kurant – Kulturarv för nutid med tradition, genomfördes under perioden november 2020 - juni 2023. Framför allt fokuserade Kurant på hur man kan arbeta för att trygga levande traditioner så att de finns kvar också i framtiden. Projektet innehöll internationellt samarbete tillsammans med Berättarnätet Kronoberg, som är experter på att lyfta fram muntlig tradition. 

Projekt Kurant lyfter fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som man tycker är betydelsefullt nog att man vill att det ska finnas kvar också i framtiden. Exempel är att baka rågbröd, lägga abborrnät och bränna påskbrasa. Alla bär vi med oss levande traditioner som en livets krydda. Att trygga levande traditioner innebär att vi uppskattar dem och vill att andra (yngre) människor ska få ta del av dem – och allra helst lära sig att själva utöva dem.


Immateriellt kulturarv och levande traditioner

Immateriellt kulturarv innebär kulturuttryck som utövas av människor och som de anser vara så betydelsefulla att de borde finnas kvar också i framtiden. Det handlar om sådant som människor gör, kan och vet och som de använder sin kropp och ibland också redskap för att utöva. Resultatet kan bli materiellt, så som maträtter, hantverk, hus eller påskbrasor, men själva utövandet och kunskapen som det förutsätter är immateriellt. Den traditionella kunskapen sprids och lärs ut människor emellan. Att trygga immateriellt kulturarv innebär att vi verkar för att traditionell kunskap ska finnas kvar bland utövare också i framtiden. 

Inspirationen till projekt Kurant kom från Unescos konvention för tryggande av immateriellt kulturarv, som trädde i kraft 2003.

Konventionen omfattar fem domäner:

 • muntliga traditioner, även berättarkonst, dialekter m.m.
 • hantverksfärdigheter, även matlagning
 • framträdanden, bland annat dans, musik och teater och traditionella roller som julbocken
 • festligheter och seder, bland annat årets och livets fester, lekar och spel, umgängesformer
 • kunskap om naturen och universum, inkluderar bland annat jakt, fiske och hantering av naturens resurser, att förstå vädret

Konventionen för tryggande av immateriellt kulturarv utgår från att lokalsamhället avgör vilka delar av traditionen som är betydelsefulla nog att betrakta som immateriellt kulturarv, samt att ålder eller unicitet inte är avgörande.

Gratis projektmaterial från materialbanken:


Aktuellt inom Kurant

Hösten 2023: Podkasten "Jag och min tradition" sänds i Radio Vaasa

Tidigare verksamhet

9.6.2023 Instuktionsfilmer om traditionell dekorationsmålning publicerades

7.6.2023 Digital slutdiskussion för joint action "Livsviktiga traditioner"

5.6.2023 Undersidan "Livsviktiga traditioner" om projektets samarbete med Berättarnätet Kronoberg publicerades

9.5.2023 kl. 19 Levande traditioner – digitalt infotillfälle med tips och idéer i samarbete med Finlands svenska hembygdsförbund

23.3.2023 kl. 15-17: Det var en gång... traditionellt berättande i vår tid. Session på Wasa Teater, Glöds nordiska berättardagar

18.3.2023 Arkivdanskonsert på Folkmusikdagarna mobilt i Jakobstad

Januari - april 2023 Podcasten "Jag och min tradition" publiceras

12.10.2022 Föreläsning på Folkmusikinstitutets webinarium "Folkmusik som källa till inspiration och identifikation"

5.10.2022 Arkivdanskonsert på Folkmusikdagarna mobilt i Vasa

13.7.2022 Menuettnatt på Kaustinen Folk Musik Festival

15-18.6.2022 Studieresa till Sagobygden, Sverige 

24.3.2022 Inspelningen från webinariet "Att kommunicera sin tradition" publiceras i materialbanken

24.2.2022 Webinariet "Att kommunicera sin tradition" arrangeras i samarbete med Berättarnätet Kronoberg.

19.11.2021 kl. 17.30-18.30 Vetenskapsfestivalen i Vasa. Kurant deltar i diskussin om pidro som kulturarv.

21.10.2021 k. 10-14 Höstbestyr på Stundars. Kurant bidrar med mattraditioner i höstlovsprogrammet.

24.9.2021 "I matboden. Ett paket om österbottniska mattraditioner och hållbarhet" publiceras i materielbanken.

14.8.2021 Inställt. Workshopar och kring-program på dialektfestivalen Priima, Fagerö folkpark.

14.7.2021 Föreläsning inom Virtual Kaustinen-programmet, publicerad här.

17.5.2021 Inbandningar från webinariet "Dialekten lever" publiceras här

10.5.2021 kl. 18-20.30 "Dialekten lever. Webinarium om att uttrycka sig på dialekt".

31.3.2021 Kampanj för dialektuttryck på sociala medier - stjyltsaningar.

24.2.2021 Tillsammans med SÖU efterlyser vi uppgifter om kortspelet pidro(n)s historia! Hör av dig om du kan berätta mera!

18.1.2021 Manualen "Rita din egen fälros" publiceras i materialbanken. Manualen har gjorts som ett komplement till Museilotsens utställning "I fälan". 

7.12.2020 Infopaketet #julpaketet2020 publiceras i materielbanken. Paketet behandlar österbottniska julseder från ett flertal perspektiv. 

1.11.2020 Kurant inleder verksamheten


Podden "Jag och min tradition. Om kulturarv och tryggande i Österbotten"

Här får du höra österbottningar som brinner för att levande traditioner ska finnas kvar också i framtiden. De samtalar med Johanna Björkholm vid KulturÖsterbotten om sina intressen och erfarenheter. Hör dem berätta om sina traditioner och varför de upplever att de är så betydelsefulla. Välkommen med!

Poddens direktadress är https://kurant.podbean.com Ett avsnitt publiceras per vecka.

Att trygga levande traditioner

Då man vill trygga levande traditioner och immateriellt kulturarv får man fundera traditioners livskraft – är detta något som nya (yngre) människor självklart tar del av, eller behöver man stöda traditionen för att den ska finnas kvar i framtiden? Om man vill stöda levande traditioner finns många olika sätt att arbeta. Det kan bland annat handla om dokumentation, kursverksamhet och synlighet för traditionen i sig och för skickliga utövare.

Tumregeln är att erfarenheter och praktisk kunskap är nyckeln till levande traditioner – att man vet hur man gör eftersom man har lärt sig av någon annan kunnig person. Det innebär att ett av de mest självklara sätten att föra levande traditioner vidare är att se till att barnen är med – och att de får pröva på själva så att de får erfarenheter av hur man gör i praktiken.

Det är också viktigt att vi funderar på vilka levande traditioner som är betydelsefulla för oss och som vi vill ska finnas kvar också i framtiden. Det är enbart människors uppfattningar om vad som är betydelsefullt som avgör vad som ska uppfattas om immateriellt kulturarv. Traditioner behöver inte vara unika eller ålderdomliga för att vi ska känna varmt för dem. Då människor flyttar tar de vanligtvis med sig traditioner. För immateriella kulturarv gäller att det som folk kan, gör och vet här och nu räknas som levande traditioner. Det är ingen skillnad när och hur de kom hit eller om man på andra håll i världen gör på samma sätt.

Samarbete med Berättarnätet Kronoberg – Joint actions

Vi samarbetar med vårt systerprojekt i Kronoberg kring tematiken ”livsviktiga traditioner” och fokuserar på muntligt berättande i våra gemensamma aktiviteter. "Österbottenprojektet" väljer att identifiera och lyfta fram livsviktiga traditioner inom den egna regionen och dokumenterar utövares berättande om dessa. "Sagobygdsprojektet" fokuserar på berättelser i sig som en livsviktig tradition.

Vår definition av livsviktiga traditioner är sådant som upplevs avgörande för den egna identiteten, som livet skulle vara påtagligt torftigare utan. Vår erfarenhet är att då man ägnar sig åt levande traditioner som upplevs livsviktiga så har man också berättelser om dem. Genom att lyfta fram berättande om livsviktiga traditioner ger vi immateriellt kulturarv synlighet. Resultatet kommer att bli berättarkonst, dels med temat livsviktiga traditioner, dels personliga livsberättelser, som kommer att ge oss nya insikter om värdet av det immateriella kulturarvet.

De österbottniska deltagarnas berättelser om livsviktiga traditioner möter Kronobergarnas personliga livsberättelser om platser som är knutna till avgörande händelser i deras liv och i workshops ges berättarna möjlighet att reflektera över berättelserna och bearbeta dem dramaturgiskt. Vid besöken från vår samarbetsregion arrangeras gemensamma workshopar inom berättarkonst där berättelserna ytterligare processas. Ett gemensamt digitalt dokumentationsmaterial kring livsviktiga traditioner att tas fram som en slutprodukt för samarbetet. Det kommer att bestå av inspelningar eller utskrifter av berättande om livsviktiga traditioner.

Bilden visar en pojke som sitter på huk och trycker fast pinnar som ben till ett kottdjur. Brevid honom syns en äldre kvinnas hand, som håller ett annat kottdjur.

Kurants målsättningar

Projekt Kurant är en fortsättning på KulturÖsterbottens tidigare projekt Kulör. Vårt övergripande mål är att fördjupa arbetet med levande traditioner i regionen. Vi vill få österbottningarna att reflektera över vilka levande traditioner som är betydelsefulla för dem och vad som kan göras för att dessa ska finnas kvar i framtiden.

Projektet Kurants delmål:

 • Sprida information om levande traditioner och immateriellt kulturarv som en tillgång
 • Bredda insatserna för att omfatta fler domäner
 • Lyfta fram traditionell kunskap som en resurs i strävan efter hållbar livsstil
 • Prioritera insatser inriktade på tryggande av traditionell kunskap utgående från lokala aktörers intresse
 • Lyfta fram goda exempel och insatser för tryggande på lokalplanet
 • Arrangera aktiviteter där traditionell kunskap och insatser för tryggande lyfts fram
 • Internationellt samarbete tillsammans med Berättarnätet Kronoberg
Bolden visar en flicka och en vuxen, som håller upp händerna mot varandra i en klapplek. De sitter vid ett bord och bilden är beskuren för att fokucera på deras händer.

Är detta något för dig?

Vi vill gärna samarbeta kring levande traditioner

Är du eller din förening intresserad av att jobba med levande traditioner och immateriellt kulturarv? Projekt Kulör har nu avslutats, men vi planerar en fortsättning på projeketet.

Om du söker inspiration för att arbeta med tryggande rekommenerar vi ett besök i KulturÖsterbottens materialbank. Direktlänkar finns uppe till höger. Det material som har tagits fram inom projekt Kulör får fritt användas! 

Hör gärna av er till projektledare Johanna Björkholm om detta är ett område som ni vill arbeta med i framtiden! Det finns alla möjligheter att samarbeta under kommande projektsatsningar. Information finns på kontaktuppgifter eller bakom ikonerna längst nere till höger.

Du kan också följa projektarbetet genom våra uppdateringar på facebook och instagram via KulturÖsterbottens flöde eller genom att söka på #KulturarvÖsterbotten. Följ också gärna kanpanjen @stjyltsaningar på sociala medier.

 

Intressanta länkar

Vi har inspirerats av Unescos konvention för tryggande av immateriellt kulturarv från 2003. Här kan du läsa mera om Unescos arbete med konventionen på engelska. Konventionens text i svensk översättning finns här

I Finland förverkligas konventionen inom Undervisnings- och kulturministeriet i Museiverkets regi. Här finns Museiverkets sidor om immateriellt kulturarv. Som ett led i arbetet har man också upprättat en wiki-förteckning över levande traditioner i Finland, där alla kan lägga till information om traditionell kunskap som man tycker är betydelsefull. Wiki-förteckningen finns här. 

Finlands nationella förteckning över immateriellt kulturarv presenteras också som en del av wikiförteckningen. Du kan också ta del av ett infopaket om immateriellt kulturarv som Museiverket sammanställt främst med tanke på skolorna.

I våra grannländer jobbar man också för fullt med immateriellt kulturarv och levande traditioner. Här kan du läsa mera om arbetet i Sverige, Norge, Danmark och på Grönland. På nordisk nivå finns ett nätverk av aktörer som engagerar sig i arbetet med immateriellt kulturarv. De upprätthåller Nordic Safguarding Practices, där man kan läsa om erfarenheter av att trygga levande traditioner.


Kontakt och information:

Snabbfakta

 • Projektet Kurant genomförs av KulturÖsterbotten, en enhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 • Projektet genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden november 2020–juni 2023.

 • Kurant är ett internationellt Leader-finansierat projekt med gemensamma åtgärder tillsammans med Berättarnätet Kronoberg i Sverige.

 • Kulör lyfter fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som en tillgång i samtiden. Immateriellt kulturarv innebär sånt som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som de vill ska finnas kvar också i framtiden.

 • Projektet finansieras genom Aktion Österbotten med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling och med understöd av Svenska kulturfonden.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018